مقاله ارزيابي اثرات تغيير اقليم استان اردبيل با استفاده از مدل ريز مقياس نمايي آماري LARS-WG

مقاله بررسي و ارزيابي ريسک مشتريان اعتباري

تحقيق حسابداري صنعتي - آشنايي با برخي مفاهيم اساسي حسابداري مديريت هزينه يابي برمبناي فعاليت، ارزيابي متوازن و ارزش افزوده اقتصادي