مقاله نگاه سيستمي به تهديدات زيست محيطي بخش کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگاه سيستمي به تهديدات زيست محيطي بخش کشاورزي :


محل انتشار: ششمین همایش حفاظت از محیط زیست دستاوردها و مسئولیتها
تعداد صفحات:28
نویسنده(ها):
محمود صلحی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک وآب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:
اکوسیستم یا بوم سازگان مجموعه ای ازجوامع گیاهان, حیوانات , قارچها وریز سازوارها با محیطغیر زنده مرتبط با آنهاست که در حال برهمکنش بایکدیگر می باشند . بخش کشاورزی بخشی ازیک اکوسیستم وسیعتر است که در آن عوارض و عواملی نظیر کوهها , تپه ها , دشت ها , و سایرعوارض سطح زمین, دریاها, اقیانوس ها دریاچه ها رودخانه ها, چشمه ها, جنگل ها, مراتع, تنوعزیستی از ریزجانداران وموجودات گیاهی و جانوری تا انسان در تعامل و تعادل هستند . هر گونهدستکاری در این مولفه ها موجب تغییراتی می گردد تا به تعادل جدیدی دست یابد. تغییرات در ایناکوسیستم را می توان به دو گروه تقسیم نمود

لینک کمکی