مقاله جابه جايي توأم درون محفظه مثلثي با ديواره متحرکت و شرايط دمايي کسينوسي ديواره مايل با خواص متغير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جابه جايي توأم درون محفظه مثلثي با ديواره متحرکت و شرايط دمايي کسينوسي ديواره مايل با خواص متغير :


محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
علی اکبر عباسیان آرانی – استادیار, مهندسی مکانیک, دانشگاه کاشان, کاشان
علیرضا ملیحی – کارشناسی ارشد, دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه کاشان, کاشان

چکیده:
در این مقاله نتایج مطالعه عددی بر روی جابه جایی توأم درون محفظه مثلثی حاوی نانوسیال آب- اکسید آلومینیم با دیواره جانبی متحرک به سمت بالا و شرایط دمایی کسینوسی در دیواره مایل, با استفاده از مدل خ واص متغیر ارائه شده است. اثر تغییرات عدد ریچاردسون و کسر حجمی نانوذرات بر روی شکل کانتورهای دما و جریان سیال و عدد ناسلت متوسط دیواره گرم بررسی شد. نتایج نشان می دهد که با کاهش عدد ریچاردسون و غالب شدن جابه جایی اجباری, نرخ انتقال حرارت از صفحه گرم افزایش می یابد. در ریچاردسون 0/01 با افزایش کسر حجمی نانوذراتف ناسلت متوسط صفحه افزایش می یابد. در ریچاردسون های 1 و 100 ماکزیمم نرخ انتقال حرارت از صفحه در کسر حجمی 0/01 حاصل شده و با افزودن نانوذرات بیشتر به سیال پایه, متوسط ناسلت در طول صفحه گرم کاهش می یابد. بطوریکه در ریچاردسون 100, مقدار ناسلت متوسط حاصل شده با کسر حجمی 0/05 کمتر از مقدار متناظر برای آب خالص بدست آمده است.

لینک کمکی