مقاله جابه جايي توام نانوسيال آب- اکسيد آلومينيم با خواص متغير، در محفظه با منبع گرم مرکزي و منابع سرد بر ديواره هاي عمودي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جابه جايي توام نانوسيال آب- اکسيد آلومينيم با خواص متغير, در محفظه با منبع گرم مرکزي و منابع سرد بر ديواره هاي عمودي :تعداد صفحات:14
چکیده:
انتقال حرارت جابه جایی ترکیبی نانوسیال آب- اکسیدآلومینیوم با خواص متغیر در یک محفظه مربعی با منابع حرارتی گرم و سرد برآمده روی محفظه و دیواره های عمودی آن به صورت عددی بررسی شده است. منابع حرارتی سرد روی دیواره های سمت چب و راست محفظه در دمای (T(c و منبع حرارتی گرم در وسط محفظه در مای (T(h باقی می مانند و بقیه دیواره های عمودی و دیواره پائینی عایق و دیواره بالایی متحرک می باشد. ویسکوزیته سیال پایه, ضریب هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال تابع دما می باشند. معادلات مربوطه در حالت دوبعدی با استفاده از روش حجم محدود و با بکارگیری روش جریان از بالادست منفصل و دستگاه معادلات جبری حاصله با روش مناسب حل شده است. اثر محل قرارگیری منابع سرد روی دیواره ها, تغییر اندازه منبع گرم, افزایش کسر حجمی نانوذرات, تغییر عدد رینولدز و ریچاردسون بر میدان جریان و ا نتقال حرارت بررسی شده است. به ازای اعداد ریجاردسون, گراشف, رینولدز و نسبت ابعاد بررسی شده در کار حاضر, در یک گراشف و یک کسر حجمی مشخص با افزایش عدد ریچاردسون عدد ناسلت افزایش یافته و همچنین در یک گراشف و یک مقدار مشخص ریچاردسون با افزایش کسر حجمی نانوذرات بازهم عدد ناسلت افزایش پیدا می کند. در یک ریچاردسون و کسر حجمی مشخص افزایش عدد رینولدز باعث افزایش عدد ناسلت شده است.

لینک کمکی