مقاله توسعه روش شبکه بولتزمن اختلاف محدود فشرده مرتبه بالا براي حل جريان هاي دوفازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توسعه روش شبکه بولتزمن اختلاف محدود فشرده مرتبه بالا براي حل جريان هاي دوفازي :


محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
کاظم هجران فر – دانشیار, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی هوافضا
اسلام عزت نشان – دانشجوی دکترا, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:
در این تحقیق, حل جریان های دوفازی گاز-مایع با استفاده از روش شبکه بولتزمن و گسسته سازی آن با یک الگوریتم اختلاف محدودفشرده مرتبه چهار انجام شده است. ماهیت روش های اختلاف محدود فشرده مرکزی به علت عدم خاصیت میرایی سبب رشد و تقویتمودهای فرکانسی بالا در میدان حل شده و درنتیجه موجب ایجاد ناپایداری عددی می شوند. در این مطالعه, برای جلوگیری از نوساناتعددی و افزایش پایداری روش از یک فیلتر خطی مرتبه شش استفاده شده است. همچنین, با توجه به وجود گرادیان های شدید در میدانجریان دوفازی, به خصوص در مجاورت فصل مشترک فازها, از فیلتر غیرخطی با حسگرهای مناسب جهت حفظ پایداری روش استفادهشده و نتایج حاصل از اعمال آنها ارزیابی شده است. میدان حل دوفازی با استفاده از مدل انرژی آزاد حل شده است. برای نشان دادن صحتو دقت الگوریتم مورد استفاده, حالت تعادل یک سیستم دوفازی گاز-مایع با فصل مشترک تخت همچنین حالت تعادل یک قطره دوبعدیدر شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل با نتایج قابل دسترس مقایسه و ارزیابی شده است. نتایج بهدستآمده از حل حاضرنشان می دهند که الگوریتم توسعه داده شده براساس روش شبکه بولتزمن اختلاف محدود فشرده, جهت تحلیل جریان های دوفازی بسیارمناسب و مؤثر است.

لینک کمکی