مقاله تخمين توان منبع آلودگي گازي در يک اتاق با استفاده از آناليز معکوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تخمين توان منبع آلودگي گازي در يک اتاق با استفاده از آناليز معکوس :


محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
احسان دانشگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک, دانشگاه شهید چمران اهواز
عزیز عظیمیان – استادیار گروه مهندسی مکانیک, دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
در این مقاله, تخمین توان منبع آلودگی گاز ی در یک اتاق به صورت دوبعدی, با استفاده ا ز آنالیز معکوس به روش گرادیان مزدوجالحاقی انجام شده است. معادله حاکم بر مساله مستقیم, معادله انتقال جرم با وجود منبع آلودگی گاز ی (دی اکسیدکربن) و پدیده دیفیوژناست. این معادله با فرض اینکه تمام خوا ص, پارامترها و همچنین شرایط اولیه و مرزی معلوم می باشند, با استفاده از روش تابع گرین دردستگاه مختصات کارتزین دوبع دی بصورت تحلیلی حل شده و توزیع غلظت د یاکسیدکربن در هر نقطه به دست آورده شده است. مقادیرمعلوم غلظت دی اکسید کربن در محل سنسور, به عنوان مقادیر بدست آمده از سنسور غلظت , محاسبه و سپس از روش تخمین پارامترگرادیان مزدوج الحاقی, مقدار توان منبع آلودگی گازی بعنوان مجهول تعیین شده است.

لینک کمکی