مقاله تحليل آکوستيکي يک اتاق نيمه صامت با چينش متقاطع جاذب اليافي مکعب مستطيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل آکوستيکي يک اتاق نيمه صامت با چينش متقاطع جاذب اليافي مکعب مستطيل :


محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
پروین نصیری – علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت حرفه ای
محمدرضا منظم – دانشکده علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت حرفه ای
فاطمه زیوری دلاور – علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت حرفه ای
سمیه فرهنگ دهقان – علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت حرفه ای

چکیده:
زمینه و هدف : مطابق مطالعات گذشته, جاذب های الیافی (بیشتر به شکل گوه های مخروطی شکل و متقاطع) کاربرد زیادی در ساخت اتاق های صامت و یا نیمه صامت دارند. این تحقیق با هدف طراحی مجدد و تحلیل آکوستیک تئوریکی اتاق نیمه صامت آزمایشگاه آکوستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از جاذب های الیافی به شکل مکعب مستطیل صورت گرفت. مواد و روش : در این مطالعه, زمان باز آوایی, سطح جذبی اتاق و سطح کلی اتاق در فرکانس قطع تعیین شده, قبل و بعد طراحی توسط نرم افزار نصب چینش متقاطع جاذب در اتاق به منظور تحلیل آکوستیکی اتاق مورد بررسی قرار گرفت. از روش محاسباتی (تراز فشار صوت* و روش 3382:2000 ISO به منظور تعیین زمان بازآوایی و از روش سابین به منظور تعیین سطح جذب و سطح کلی اتاق در طول طراحی استفاده گردید به منظور اجرای طرح چینش جاذب ها از نرم افزار CAD استفاد شد و در نهایت با طراحی با نرم افزار و چینش جاذب مکعب مستطیل شکل سطح کلی اتاق تعیین گردید. افزار و چینش جاذب مکعب مستطیل شکل سطح کلی اتاق تعیین گردید. نتایج : قبل از طراحی با محاسبه زمان باز آوایی, و تعیین 250 hz به عنوان فرکانس قطع از روی نمودار زمان باز آوایی, 2000:3382 iso 0.3 معین گردید. سطح کلی اتاق قبل از طراحی 47997 محاسبه گردید. زمان (s) در این فرکانس در روش 3382:2000,ISO باز آوایی مورد هدف جهت طراحی 004 ثانیه در فرکانس مذکور انتخاب شد. سطح جذب و سطح کلی اتاق مورد هدف از طریق فرمول و تعیین تعداد مکعبها, سابین ترتیبm2 89.58 و m2179.17 تعیین گردید و در نهایت بعد از طراحی توسط نرم افزارcad مساحت کلی اتاقm2 107.76 برآورد شد و زمان باز آوایی در این فرکانس 006 ثانیه از طریق فرمول بدست آمد. نتیجه گیری : میتوان استنباط کرد که روش پیشنهادی می تواند به عنوان یک روش مناسب و کارآ در اتاقهای صامت استفاده شود. ضمن آنکه این روش مشکلات روشهای دیگر مثل هزینه بر بودن و مشکل طراحی و ساخت را ندارد. اگرچه سطح کلی اتاق بعد از طراحی از سطح کلی مورد هدف اتاق کمتر شد اما سطح کلی اتاق طراحی نسبت به قبل از طراحی دو برابر افزایش یافته پس سطح جذب اتاق هم افزایش یافته و زمان باز آوایی هم کاهش یافت و به زمان باز آوایی استاندارد یک اتاق صامت تقریباً نزدیک گردید.

لینک کمکی