مقاله تاثير جهت ارتعاش بر نيروي برشي در فرزکاري به کمک ارتعاش آلتراسونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير جهت ارتعاش بر نيروي برشي در فرزکاري به کمک ارتعاش آلتراسونيک :تعداد صفحات:10
چکیده:
کاهش نیروی برشی در یک فرآیند ماشینکاری دارای مزایای فراوانی از جمله افزایش عمر اب زار و بهبود کیفیت سطح ماشینکاری شده است یکی از تکنیک های جدید برای کاهشن یروی برشی ماشینکاری به کمک ارتعاش آلتراسونیک است در این مقاله تاثیر جهت اعمال ارتعاش آلتراسونیک به قطعه کار در فرآیند فرزکاری به کمک آلتراسونیک برنیروهیا برشی به صورت تجربی با انجام دو مجموعه مختلف آزمایشی و به کمک یک تنظیم تجربیم خصوص مورد مطالعه قرار گرفته است در مجموعه اول که جهت پیشروی ابزار همراستا با ارتعاش قطعه کار است نیروهای برشی به دلیل جدایش ابزار و قطعه کار از یکدیگر در قسمت هایی از هرسیکل ارتعاشی بطور متوسط 16/7% نسبت به فرزکاری معمولیک اهش یافته اند در مجموعه دوم آزمایشه ا که پیشروی ابزار عمود بر راستای ارتعاش قطعه کار است نیروهای برشی در فرزکاری آلتراسونیکی بطور متوسط 53/5% نسبت به فرزکاری معمولی افزایش یافته اند دلیل این افزایش نیرو وجود ضربه های جانبی متوالی بین ابزار و قطعه کار و عدم جدایش آنها ازی کدیگر است نتایج تجربی نشان می دهند که تغییرر فتار اصطکاک در فرزکاری آلتراسونیکی تاثیری بر کاهش نیروی برشی ندارد و دلیل اصلی کاهش نیروی برشی در فرآیندهای ماشینکاری ارتعاشی جدایش ابزار و قطعه کار به سبب اعمال ارتعاش است در حالتی که پیشروی ابزار و ارتعاش قطعه کار همراستاست. برخلاف عمق برش شعاعی و نرخ پیشروی سرعت برشی بر میزان کاهشینیروی برشی در فرزکاری و کمک آلتراسونیک نسبت به فرزکاری معمولی موثر است به گونه ای که با افزایش سرعت برشی, نیروی برشی در این دو فرآیند به یکدیگر نزدیک می شود و از تاثیر ارتعاش آلتراسونیک بر فرایند فرزکاری کاسته می شود.

لینک کمکی