مقاله بهبود مدل ماسکينگام غيرخطي با استفاده از يک رابطه ذخيره ترکيبي جديد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهبود مدل ماسکينگام غيرخطي با استفاده از يک رابطه ذخيره ترکيبي جديد :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
فرزان حامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب, دانشگاه تهران
امید بزرگ حداد – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی, دانشگاه تهران
علیرضا وطن خواه – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی, دانشگاه تهران

چکیده:
مدل ماسکینگام غیرخطی از جمله روش های روندیابی هیدرولوژیک است که برای حل آن نیاز به دو رابطه پیوستگی و ذخیره میباشد. اصلاح ساختار رابطه ذخیره از جمله راه حلهایی است که در دهه های اخیر برای توسعه مدل ماسکینگام غیرخطی مورد توجه محققین قرار گرفته است. تحقیق حاضر یک مدل ماسکینگام غیرخطی جدید و بهبود یافته را با استفاده از ترکیب دو رابطه ذخیره رایج, پیشنهاد داده است. این مدل به دلیل وجود پارامترهای بیشتر از درجه آزادی بیشتری نسبت به دیگر مدل های ماسکینگام غیرخطی به منظور تخمین آب نمود خروجی برخوردار است. در این تحقیق برای تخمین پارامترهای موجود در مدل ماسکینگام غیرخطی پیشنهادی از روش تعمیم یافته گرادیان مختصر شده (GRG) موجود در سلور اکسل و تابع هدف مجموع مربعات انحرافات (SSQ) دبی روندیابی شده مشاهداتی و محاسباتی استفاده شده است. برای نشان دادن کارآیی مدل ماسکینگام غیرخطی پیشنهادی, نتایج حاصل از این مدل با نتایج بهدست آمده از سایر مدلهای ماسکینگام غیرخطی در یک مورد مطالعاتی مبنا مورد مقایسه قرار گرفته اند. بر این اساس استفاده از مدل ماسکینگام غیرخطی پیشنهادی در مورد مطالعاتی مبنا سبب بهبود 85 درصدی SSQ نسبت به بهترین مقادیر گزارش شده توسط سایر مدلهای ماسکینگام غیرخطی در این مورد مطالعاتی شده است.

لینک کمکی