مقاله بررسي هيدروگراف چشمه سياهچال به دو روش مايلت ومانجين و صحت سنجي آن با پارامترهاي فيزيکوشيميايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي هيدروگراف چشمه سياهچال به دو روش مايلت ومانجين و صحت سنجي آن با پارامترهاي فيزيکوشيميايي :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
محسن رضایی – دکترای هیدروژئولوژی دانشگاه خوارزمی تهران, دانشکده علوم زمین, تهران, ایران
اکبر خدری – کارشناس ارشد آبشناسی, دانشگاه خوارزمی تهران, دانشکده علوم زمین, تهران, ایران
محمد خیری اوروند – کارشناس ارشد تکتونیک, دانشگاه شیراز, دانشکده علوم زمین, شیراز, ایران
میثم ودیعتی – دانشجوی دکتری آبشناسی, دانشگاه تبریز, دانشکده علوم زمین, تبریز, ایران

چکیده:
در این مطالعه نوع سیستم و منبع تغذیه چشمه سیاهچال که مهمترین و پرآبترین چشمه تاقدیس پیون می باشد مورد بررسی قرار میگیرد.در ابتدا هیدروگراف این چشمه که منبع اصلی آب شرب و کشاورزی مردم این منطقه می باشد, ترسیم گردید و پس از آنالیزهای کیفی منحنی فرود به روش مایلت ملاحضه گردید که این چشمه از دو ضریب فرود 1 و 2 تشکیل شده,که در آن 1 عموماً نشان دهنده سیستم های مجرایی و 2 گویای سیستم های درزه ای و خلل و فرج ریز سفره می باشد, سپس با بدست آوردن حجم آبخوان و مقایسه درصد جریان سریع و پایه برای هر چشمه, تغذیه غیر نقطه ای و سیستم افشان کارست منطقه اثبات گردید با تحلیل همین هیدروگراف به روش مانجین نیز مطالب ذکر شده مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه با بکار بردن روش محاسبه حوضه آبگیر چشمه ها مشخص گردید که بخش اعظم سازند ایلام – سروک از تاقدیس پیون, تأمین کننده آب این چشمه می باشد. در نهایت سعی شده تا با بررسی زمانی پارامترهای فیزیکوشیمیایی(هدایت الکتریکی, نسبت کلسیم به منیزیوم, اندیس اشباع کلسیت, دولومیت و ژیپس) مطالب گفته شده مورد صحت سنجی قرار گیرند.

لینک کمکی