مقاله بررسي تفاوت هاي قوميتي در احساس ناامني (مورد مطالعه: قوميت هاي شهر ياسوج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تفاوت هاي قوميتي در احساس ناامني (مورد مطالعه: قوميت هاي شهر ياسوج) :


محل انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
سیروس احمدی – استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده:
در جوامعی مانند ایران که دارای تنوعات گسترده قومی هستند, احساس نابرابری و نابرخورداری گروه های مختلف قومی از منابع و امکانات جامعه می تواند جامعه را مستعد تنش و تعارض نماید. بر این اساس, پژوهش حاضر تلاش کرده ا ست تفاوت های قومیتی در احساس امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی افراد جامعه مورد بررسی قرار دهد. روش به کار رفته د ر این پژوهش, روش پیمایشی است. جامعه آماری, کلیه شهروندان بالاتر از 18 سال شهر یاسوج است که 482 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای, انتخاب شدند. بازار سنجی ناامنی, پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که جهت تعیین اعتبار آن از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی و جهت تعیین پایایی آن از همسانی درونی به روش آلفا کرانباخ استفاده شده است. نتایج توصیفی پژوهش نشان دادند احساس نا امنی در بین شهروندان یاسوجی بالاست اما نتایج تحلیلی تحقیق نشان دادند قومیت های مختلف به لحاظ احساس ناامنی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. این یافته تحقیق بیانگر این است که قومیت های مختلف (لر, ترک و فارس) به گونه ای برابر از امکانات و خدمات کشور در حوزه احساس امنیت و ناامنی برخوردار هستند و نشان می دهد پلیس در تحقق اصل 119 قانون اساسی, موفق بوده است.

لینک کمکی