مقاله بررسي تفاوت تعصبات مذهبي و جنسيتي بر اساس گرايشات مذهبي و زباني دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تفاوت تعصبات مذهبي و جنسيتي بر اساس گرايشات مذهبي و زباني دانشجويان :


محل انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
ابوالفضل فرید – دکترای روانشناسی تربیتی- استاد یار دانشگاه شیید مدنی آذر بایجان
رامین حبیبی – دکترای روانشناسی تربیتی- استاد یار دانشگاه شیید مدنی آذر بایجان
ساسان اسداللهی – دانشجوی رشته مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
یوسف زینی وند – مدرس دانشگاه شهید م دنی آذربایجان- کارشناسارشد مطالعات زبان

چکیده:
این پژوهش رابطه گرایشات مذهبی و زبانی را با تعصبات مذهبی و جنیتی مورد مطالعه قرار داد. جامعه آماری کلیه دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بودند. تعداد 127 نفر از دانشجویان دانشکده های مختلف به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته تعصبات مذهبی جنسیتی به منظور جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. روانی پرسشنامه از نوع روائی صوری و محتوائی مورد تأئید قرار رگفت. پایائی پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ 0/70 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که تفاوت معناداری بین افراد دارای گرایشات زبانی در تعصبات جنسیتی وجود ندارد. و نیز بین گروه ها تفاوت معنی داری از نظر تعصبات مذهبی وجود دارد. همچنین نتایج نشان دادند که بین گروه ها تفاوت معنی داری از نظر تعصبات مذهبی وجود دارد. و بالاخره مشخص شد که تعصبات جنسیتی دانشجویان بر اساس گرایشات مذهبی یا نوع مذهب آنها متفاوت نیست

لینک کمکی