مقاله بررسي تفاوت تعصبات قوميتي و نژادي دانشجويان بر اساس گرايشات مذهبي و زباني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تفاوت تعصبات قوميتي و نژادي دانشجويان بر اساس گرايشات مذهبي و زباني :


محل انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
ابوالفضل فرید – دکترای روانشناسی تربیتی- استاد یار دانشگاه شیید مدنی آذر بایجان
رامین حبیبی – دکترای روانشناسی تربیتی- استاد یار دانشگاه شیید مدنی آذر بایجان
ابوالفضل قاسم زاده – دکترای مدیریت آموزشی- استاد یار دانشگاه شهید مدنی آذر بایجان
حسنیه سیاهی شادباد – دبیر ریاضی آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

چکیده:
این پژوهش رابطه گرایشات مذهبی و زبانی را با تعصبات قومیتی و نژادی مورد مطالعه قرار داد. جامعه آماری کلیه دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بودند. تعداد 127 نفر از دانشجویان دانشکده های مختلف به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته تعصبات قومیتی و نژادی به منظور جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. روانی پرسشنامه از نوع روانی صوری و محتوائی مورد تأئید قرار گرفت. پایائی پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ 0/70 بدست آمد. نتایج تحلیل اطلاعات مشخص کرد که تعصبات قومیتی دانش جویان شیعه مذهب با دانشجویان سنی مذهب متفاوت است. همچنین مشخص شد که تعصبات نژادی دانشجویان شیعه از دانشجویان سنی بیشتر است. و نیز میانگی تعصبات قومیتی در دانشجویان با گرایشهای زبانی مختلف متفاوت است. بعبارت دیگر بین نوع گرایش زبانی و تعصب قومیتی رابطه وجود دارد. و بالاخره اینه میانگین تعصبات نژادی در دانشجویان با گرایشهای زبانی مختلف متفاوت است. بعبارت دیگر بین نوع گرایش زبانی و تعثب نژادی رابطه وجود دارد.

لینک کمکی