مقاله بررسي و تعيين بيلان آب زيرزميني آبخوان آزاد دشت قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و تعيين بيلان آب زيرزميني آبخوان آزاد دشت قم :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
مینا ارست – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی, دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سعید شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی, دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:
ضعف مدیریت منابع آب به لحاظ شق نهرهای جدید غیرمجاز, ساخت پروژه های متعدد توسط شرکت های آب و سازمانهای جهاد کشاورزی, بروز پدیده های خشکسالی و تغییرات شدید آب و هوایی و کاهش میزان آب سطحی منجر به بهره برداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی دشت قم گشته و با به همراه داشتن افت شدید آب های زیرزمینی منجر به کاهش رونق کشاورزی و زراعت در این منطقه شده است.محدوده مورد مطالعه با مساحت 1843/88 کیلومترمربع, متوسط بارندگی 118/5 میلی متر و متوسط دمای 18/1 درجه سانتیگراد دارای اقلیم خشک است. جهت بدست آوردن آمار و اطلاعات مورد نظر وجود یک شبکه پیزومتری با پراکندگی مناسب ضروری بوده که با توجه به آن, ارزیابی وضعیت آب زیرزمینی در دشت قمنشاندهنده بیلان منفی آبخوان و شرایط بحرانی آن می باشد که میتوان دریافت استمرار روند افت آب زیرزمینی در منطقه منجر به افت کمی و کیفی آبخوان و پیشروی آب شور از طرف دریاچه نمک به طرف دشت قم گردیده است. به منظور توقف توسعه بهره برداری از مخازن آب زیرزمینی در این محدوده, ممنوعیت حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و احداث قنوات ضروری بوده و میتوان از مخاطرات ناشی از افت آب زیرزمینی از جمله کاهش حجم مخازن آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آب جلوگیری نمود.

لینک کمکی