مقاله نگاهي نوين به مقوله فرهنگ و آموزش چند فرهنگي در عصر پست مدرن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگاهي نوين به مقوله فرهنگ و آموزش چند فرهنگي در عصر پست مدرن :تعداد صفحات:6
چکیده:
شاید ساپیر و ورف نخستین محققانی بودند که به جدایی ناپذیر بودن دو مقوله زبان و فرهنگ اذعان داشتند. امروزه اهمیت و ضرورت آشنایی با فرهنگ ملل مختلف بخصوص در طی فرایند یادگیری زبان بر کسی پوشیده نیست, اما پدیده نوین سلطه فرهنگی به عنوان ارمغان فرایند جهانی سازی در عصر کنونی خطری انکارناپذیر برای جامعه جهانی محسوب می گردد. یکی از روشهای جدید سلطه فرهنگی و تزریق ارزشهای فرهنگی بیگانه تولید انبوه بسته های آموزشی محتوی ارزشها و باورهای کشورهای صاحب سلطه می باشد. بطوریکه در سالهای اخیر خیل عظیمی از این کتابها و ابزار آموزشی مملو از ارزشهای فرهنگی بیگانه به سمت کشورهای جهان سوم و ممالک در حال توسعه سرازیر گردیده اند. لذا مقوله آموزش کارآمد و مؤثر در عصر ن وین دستخوش تغییر قابل ملاحظه ای گردیده است. شاید یکی از عوامل مهم دخیل در ا ین امر نیاز مضاعف معلمان دوره پست مدرن به مقابله با عواقب پدیده جهانی سازی و آموزش چندفرهنگی در کنار روش شناسی تدریس جهت نیل به آموزشی کارآمد و بالنده باشد. بی گمان معلم عصر جدید ناگزیر از رویارویی با مقوله های جدیدی همچون توانش بین فرهنگی (بایرام, 2013), توانش چندگویشی (کاناگاراجا, 2006) و توانش فرافرهنگی (شریفیان, 2013) می باشد. از طرفی ا گرچه یادگیری هر زبان خارجی مستلزم آشنایی با باورهای فرهنگی و آداب و رسوم متعلق به گویشوران آن زبان است, اما عدم نظارت بر روند لجام گسیخته واردات فرهنگی می تواند در دراز مدت ضربات و صدمات جبران ناپذیی را بر پیکره یک نظام وارد سازد. لذا در تلاش برای به چالش کشیدن آموزش چندفرهنگی, تحقیق حاضر برآن است تا از رهگذر معرفی مفاهیم فوق به پایش و بررسی نیازهای زیرساختی آموزش در راستای نیل به اهداف آموزشی در عصر کنونی مبادرت ورزد. تحقیق حاضر همچنی بر آن است تا از طریق بررسی جنبه های مختلف آموزش چند فرهنگی به خطرات احتمالی گسترش سلطه فرهنگی پنهان کشورهای صادر کننده محصولات فرهنگی پرداخته و نیاز به ویراستار فرهنگی را بعنوان عاملی بازدارنده در این مسیر مطرح سازد.

لینک کمکی