مقاله نقش و جايگاه تربيت هنري در آموزش و پرورش چند فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش و جايگاه تربيت هنري در آموزش و پرورش چند فرهنگي :


محل انتشار: همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
مرجان کیان – استادیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
موسی آداک – کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی درس (نویسده مسئول)
نعمت الله موسی پور – دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری

چکیده:
با توجه به این که ایران کشوری دارای فرهنگ ها و اقوام مختلف است, نیازمند به کارگیی تعلیم و تربیت جندفرهنگی است. از این رو به کارگیری شیوه های مؤثر در زمینه ی آموزش چند فرهنگی یکی از مهمترین اهداف راهبردی سیاست های آموزشی آن است. تربیت هنری به عنوان یکی از روش ها و ریوکردهای سودمند در زمنیه تعلیم و تربیت چندفرهنگی, رویکردی مناسب محسوب می شود. در این راستا, در مطالعه ی حاضر از طریق روش پژوهش توصیفی- تحلیلی, رویکرد تربیت هنری دیسیپلین محور و برنامه درسی مرتبط با آن که می تواند در آ)وزش های چند فرهنگی مؤثر واقع شود, تبیین شده است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که تربیت هنری و رویکردهای نوین برگرفته از آن, روشی مناسب و مفید جهت یاری رساندن به تعلیم و تربیت چندفرهنگی است. تربیت هنری به عنوان آ)وزشی دبون مرز, فرهنگ های مختلف را به سوی آموزش های مصالحه جویانه و فراگیر فرا می خواند.

لینک کمکی