مقاله کاربرد سري زماني در مدلسازي دبي جريان (مطالعه موردي: دريان چاي در حاشيه درياچه اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد سري زماني در مدلسازي دبي جريان (مطالعه موردي: دريان چاي در حاشيه درياچه اروميه) :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
دکتر فریبا کرمی – دانشیار گروه پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تبریز
مرضیه اسمعیل پور – دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:
سری های زمانی به صورت گسترده به عنوان ابزار مهمی جهت تحلیل متغیرهای مختلف هیدرولوژیکی و اقلیمی مورد استفاده قرار میگیرد. در این مطالعه مدل پیش بینی برای داده های روزانه دبی جریان دریان چای در حاشیه دریاچه ارومیه با استفاده از روش ARMA ارائه شد. دوره آماری مورد استفاده از سال 1363 تا 1388 می باشد. پس از بررسی ایستایی داده ها با استفاده از آزمون دیکی فولر با استفاده از روش میانگین متحرک اتورگرسیو داده های دبی مدلسازی شدند. نتایج بررسی مدل های مختلف نشان داد داده ها ایستا بوده و مدل (1,4) ARMA به دلیل داشتن کمترین مقدار معیار آکائیکه مدل مناسبی میباشد. مقادیر میانگین خطای مدل مورد استفاده برابر با 24/. متر مکعب بر ثانیه به دست آمد. مقدار ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی 75/. به دست آمد که در سطح قابل قبولی می باشد. طبق نتایج به دست آمده,از مدل ارائه شده می توان برای پیش بینی جریان دریان چای استفاده کرد.

لینک کمکی