مقاله ارزيابي کيفي آب ورودي به حوضچه هاي تغذيه مصنوعي خوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي کيفي آب ورودي به حوضچه هاي تغذيه مصنوعي خوي :


محل انتشار: اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
محمد قوردوبی میلان – دانشجوی ارشد آب شناسی, دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – دانشار آب شناسی, دانشکده علوم زمین, دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:
کیفیت آب به عنوان یکی از پارامترهای مهم در خصوص تغذیه مصنوعی می باشد. در این مقاله کیفیت آب ورودی بهشبکه تغذیه مصنوعی خوی مورد بررسی قرار گرفته است. طرح تغذیه مصنوعی خوی جهت بهبود آبخوان دشت خوی درسال 1378 احداث, و در سال 1379 شروع به آبگیری کرده است. این طرح در فاصله 12 کیلومتری شمال غربی شهرخوی در حاشیه جاده خوی به چالدران, در بالا دست دشت خوی بر روییک مخروط افکنه قدیمی احداث شده است.طرح مذکور از نوع حوضچه ای و شامل هفت حوضچه نفوذ و دو حوضچه رسوبگیر می باشد. آب ورودی به این شبکه ازرودخانه الند تأمین میشود. رودخانه الند از شاخه های مهم رودخانه قطور بوده که از کوههای مرزی ایران و ترکیه بنامکانی زیارت, نظر بیگ و حاجی بیگ سرچشمه میگیرد. زمان آبگیری این حوضچه ها از اواخر آبان تا اواخر فروردین ماهبوده, و از زمان شروع تا سال 1387 میزان آبگیری این طرح با توجه به مشکلات گوناگون به طور میانگین سالانه کمتر ازسه میلیون متر مکعب آبگیری کرده است. از 1388 تا سال 1390 بطور متوسط سالانه 10 میلیون متر مکعب آب بهزمین نفوذ داده شده, که در سال 1390 به حدود 12 میلیون متر مکعب رسیده است. برای بررسی کیفیت آب رودخانهالند نتایج آنالیز شیمیایی هشت نمونه برداشت شده بین سالهای 1385 تا 1392 مورد استفاده قرا گرفته است. دراین مقاله EC, TDS و سایر پارامترهای شیمیایی آب ورودی به شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل بیانگراین است که هدایت الکتریکی آب رودخانه به طور میانگین حدود 379 میکروموس بر سانتیمتر میباشد, که در مقایسه با مقدار هدایت الکتریکی آبهای زیرزمینی منطقه (حدودا 990 میکروموس بر سانتیمتر) بسیار کمتر می باشد. همچنین تیپ آب رودخانه بیکربناته کلسیم می باشد, که بیانگر غلبه اسیدهای ضعیف و قلیایی های خاکی در آب رودخانه است.

لینک کمکی