مقاله کاربرد تحليل هاي آماري چند متغيره در ارزيابي کيفيت شيميايي آب هاي زيرزميني(مطالعه موردي: شرق درياچه اروميه )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد تحليل هاي آماري چند متغيره در ارزيابي کيفيت شيميايي آب هاي زيرزميني(مطالعه موردي: شرق درياچه اروميه ) :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
دکتر فریبا کرمی – دانشیار دانشگاه تبریز
مرضیه اسمعیل پور – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:
تحلیلهای آماری چندمتغیره از روش های موفق در زمینه مطالعات کیفی آب می باشد. بطوریکه می توانند در طبقه بندی آبهای زیرزمینی و شناسایی عوامل موثر در کیفیت آبها مورد استفاده قرار گیرند. هدف این مطالعه, ارزیابی کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی و طبقه بندی کیفی آنها در شرق دریاچه ارومیه است. تکنیک های آماری مورد استفاده, تحلیل خوشه ای و تجزیه به مولفه های اصلی می باشند. برای تعیین کیفیت آب به منظور مصارف آبیاری از دیاگرام USSL استفاده شد. برای دستیابی به هدف مورد مطالعه از داده های هیدروشیمی 47 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق دشت شامل کاتیون ها و آنیون های اصلی موجود در آب و شاخص های کیفی شامل SAR ,Ec و TDS منطقه استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهند از نظر کیفی 4 گروه آب زیرزمینی در این منطقه وجود دارند که با ترکیبات گوناگون آب های با شوری کم (CaHCo3) شوری متوسط (Na + Ca Cl و Na + Ca Hco3) و شوری زیاد (Na + Ca So4) را شامل می شوند. علت شوری متوسط و زیاد آبهای زیرزمینی واکنش و تماس آنها با سنگ ها و نهشته های تبخیری موجود در دشت سراب تعیین شده است.

لینک کمکی