مقاله ارزيابي پتانسيل هيدروکربورزايي و بلوغ حرارتي سنگ ها ي منشاء احتمالي در ميدان نفتي لب سفيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي پتانسيل هيدروکربورزايي و بلوغ حرارتي سنگ ها ي منشا احتمالي در ميدان نفتي لب سفيد :


محل انتشار: اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
محمد مکی پور – دانشجوی ارشد زمین شناسی نفت, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
میرحسن موسوی – استادیار گروه مهندسی نفت, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان
علی سلگی – استادیار گروه زمین شناسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
بررسی پتانسیل هیدروکربورزایی سازندهای پابده, گورپی و کژدمی به عنوان سنگهای منشا احتمالی در میدان نفتیلب سفید با استفاده از دستگاه پیرولیز راک – اول نشان داد که پتانسیل تولید هیدورکربور سازند گورپی در این میدانپایین بوده در حالی که سازندهای کژدمی و پابده از پتانسیل تولید نسبتا خوبی برخوردار هستند. مواد آلی سازندهای پابده و کژدمی از نوع کروژن III و سازند گورپی از نوع IV می باشند که سازندهای پابده و کژدمی مستعد تولید گاز هستند. نمونه های سازندهای مورد مطالعه با توجه به مقادیر Tmax دارای بلوغ حرارتی هستند که نشان دهنده ورود این سازندها به مرحله کاتاژنز می باشند. منحنی تعیین رخساره آلی نیز نشان دهنده رخساره آلی C-CD برای سازندهای مورد مطالعه میباشد که نشانگر شرایط اکسایشی حاکم بر محیط است. با توجه به مقادیر بلوغ حرارتی و نوع مواد آلی میتوان گفت سازندهای کژدمی و پابده پتانسیل تولید گاز خشک را دارند.

لینک کمکی