مقاله اولويت بندي تخصيص آب سد قشلاق سنندج با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اولويت بندي تخصيص آب سد قشلاق سنندج با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
عرفان طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران_آب دانشگاه آزاد مراغه
محمدعلی قربانی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
رسول دانشفراز – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد مراغه

چکیده:
تخصیص آب مخازن به بخش های مصرف یا شاره شده و تامین نیاز آنها, بحثی چالش برانگیر و نیازمند تعیین اولویت, بسته به اهمیت بخش مصرفی در منطقه می باشد. یکی از روش های تخصیص و اولویت بندی منابع آب, استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی-فازی می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش چانگ سعی می شود اولویتهای مناسبی برای تخصیص آب سد قشلاق سنندج برای رفع مشکلات موجود و صرفه جویی در مصرف آب ارائه شود. بدین ترتیب نخست ساختار مساله تصمیم گیری طراحی شده , سپس گزینه های مختلف بر اساس معیارهای مطرح شده در تصمیم گیری با هم مقایسه گردیده و در نهایت اولویت انتخاب هر یک از آنها مشخص می شود که برای این منظور سلسله مراتبی با اهداف متفاوت طراحی برای سه معیار (اقتصادی, اجتماعی و زیست-محیطی) , نه زیرمعیار (درامد ناخالص, سطح زیر کشت, جذب توریسم, اشتغال زایی, سطح رفاه, افزایش جمعیت , شوری آب, اکوسیستم پایین دست و تغییر الگوی کشت) و برای هفت گزینه (کشاورزی, زیست محیط, صنعت, شرب, تفریحی, برق آبی و کنترلسیل) در نظر گرفته شد. پس از ترسیم درخت سلسله مراتبی و تشکیل ماتریس مقایسات زوجی برای معیارها و زیرمعیارها و گزینه ها, محاسبات برای تعیین وزن گزینه ها انجام شد که نتایج نشان داد که معیار اقتصادی با وزن جرئی 0/351 نسبت به دو معیار دیگر بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر ان تخصیص آب به بخش کشاورزی با وزن نهایی 0/247 در اولویت اول قرار گرفت.

لینک کمکی