مقاله اثر کوددهي شيميايي آلي بر عملکرد و مقدار آهن در اسفناج (Spinacea oleracea L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر کوددهي شيميايي آلي بر عملکرد و مقدار آهن در اسفناج (Spinacea oleracea L.) :تعداد صفحات:5
چکیده:
به منظور بررسی اثر کودهای رایج و آلی بر عملکرد و مقدار آهن در گیاه اسفناج آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل سه سطح کمپوست زباله شهری (0, 50, 100 تن در هکتار), 5 سطح کود شیمیایی (N.P2O5.K2O) (0, 1/3, ½, 2/3 و مقدار کامل توصیه رایج کود شیمیایی در مورد اسفناج) و تلفیق سطوح مختلف کود شیمیایی و کمپوست زباله شهری با هم بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش در مقدار کود شیمیایی و کمپوست زباله شهری باعث افزایش عملکرد اسفناج شد, بطوریکه تیمارهای تلفیقی بیشترین اثر را داشتند. کمترین مقدار نیترات در تیمار کمپوست به دست آمد که نسبت به شاهد اثر معنی داری را نشان نداد. نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد 50 تن در هکتار کمپوست زباله شهری می تواند 45/83 درصد و کاربرد 100 تن در هکتار کمپوست زباله شهری 73/27 درصد جایگزین کاربرد توصیه کامل کود شیمیایی (N.P2O5.K2O)از نظر میزان عملکرد اسفناج شود و میزان نیترات بسیار کمتری در گیاه تجمع یابد.

لینک کمکی