مقاله اثر کود سبز و مقادير مختلف کود فسفر و نيتروژن بر عملکرد دانه گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر کود سبز و مقادير مختلف کود فسفر و نيتروژن بر عملکرد دانه گندم :تعداد صفحات:5
چکیده:
کرت اصلی در نظر گرفته شدند. سه سطح کود نیتروژن (بدون کود, 60 و 120 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) به عنوان فاکتور اول و سه سطح کود فسفر (بدون کود, 45 و 90 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار) به عنوان فاکتور دوم در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر کود سبز و برهمکنش تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دانه در سطح احتمال پنج درصد و اثر تیمارهای فسفر و نیتروژن بر این صفت در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. کشت کود سبز ماش در تاریخ های دهم تیرماه و 20 مرداد ماه باعث افزایش عملکرد دانه نسبت به تیمار آیش به میزان 15/3 و 3/1 درصد شد.

لینک کمکی