مقاله اثر کنشندگي اسانس کاکوتي Ziziphora tenuirبر شپشه ارد Tribolium confusum

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر کنشندگي اسانس کاکوتي Ziziphora tenuirبر شپشه ارد Tribolium confusum :تعداد صفحات:6
چکیده:
در سالهای اخیر اسانس های گیاهی به عنوان عوامل کنترل کننده آفات با خواص دورکنندگی, ضدتغذیه ای وحشره کشی مورد توجه قرار گرفته اند, اسانس های گیاهی فرار هستند و می توانند به صورت تدخینی برای کنترل آفات انباری به کار روند. در این تحقیق اثر اسانس گیاه کاکوتی iziphora tenuir روی حشرات کامل آفت انباری شپشه آرد Tribolium confusum در شرایط دمایی 65±5 درصد و در تاریکی برسی شد. اسانس گیری با استفاده از روش تقطیر با آب انجام شد. در آزمایش سمیت تنفسی از حشرات کامل 1 تا 7 روزه استفاده شد و تلفات در فواصل زمانی, 3 , 6, 9, 12 و 24 ساعت بعد از اسانس دهی در 5 غلظت اسانس بین 50 تا 250 میکرولیتر بر لیتر هوا تعیین گردید. تلفات با افزایش غلظت اسانس از 50 به 250 میکرولیتر بر لیتر هوا و زمان اسانس دهی از 3 تا 24 ساعت, افزایش معنی دار یافت. اسانس کاکوتی در بالاترین غلظت (250 میکرولیتر بر لیتر هوا) باعث 100 درصد مرگ ومیر حشرات کامل شپشه ارد پس ازد 24 ساعت شد.

لینک کمکی