مقاله اثر پيش تيمار گلايسين بتائين در کاهش اثر تنش کادميوم بر سياه دانه (Nigella sativa)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر پيش تيمار گلايسين بتائين در کاهش اثر تنش کادميوم بر سياه دانه (Nigella sativa) :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:4
نویسنده(ها):
حوریه توکلی حسنکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
سدابه جهانبخش – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
کادمیوم یکی از مهم ترین فلزات سنگین می باشد که آلودگی گیاه به آن باعث بروز اثرات سمی در گیاه می شود.گیاهان راهکارهای متعددی در مقابل تنش های مختلف از خودنشان می دهند که انباشتن اسمولیت هایی گلایسین بتائدین از جمله این موارد است. گلایسین بتائین یکی از انواع اسموپروتکتانت هایی است که کاربرد بیرونی آن باعث کاهش انباشت فلزات سنگین درون گیاه می شود.بنابراین به منظور بررسی اثر پیش تیمار با گلایسین بتائین , جهت کاهش آسیب های ناشی از تنش کادمیوم بر گیاهچه سیاه دانه, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه دانشکده کشاوزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 انجام شدو. هم چنین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز با افزایش غلظت کادمیوم کاهش و با افزایش غلظت پیش تیمار افزایش یافت. میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز نیز با افزایش غلظت کادمیوم و گلایسین بتائین افزایش پیدا کرد.

لینک کمکی