مقاله ارزيابي تأثير سناريوهاي مديريتي بر منابع آب دشت مشهد- چناران با استفاده از مدل WEAP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تأثير سناريوهاي مديريتي بر منابع آب دشت مشهد- چناران با استفاده از مدل WEAP :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
سمیه آقایی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب از دانشگاه فردوسی
علیرضا فریدحسینی – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
امین علیزاده – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
حامد گازرانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب, مدرس دانشگاه غیرانتفاعی خاوران

چکیده:
دشت مشهد مهم ترین و بزرگترین زیرحوضه آبریز کشف رود در استان خراسان رضوی می باشید. این زیرحوضه با وجود شهر مشهد در آن به قطب مهاجرت و سیاحت و زیارت در کشور تبدیل شده است. موضوع افزایش جمعیت همراه با توسعه کشاورزی و صنعت و محدودیت منابع آب سطحی, افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و دیگر معضلات بوجود آمده آینده حوضه و زندگی پایدار ساکنان آن را تهدید می کند. در این تحقیق با بکارگیری مدل شبیه سازی WEAP برای حوضه آبریز دشت مشهد, منابع و مصارف آن مورد ارزیابی قرارگرفت و سناریوهای مختلف مدیریتی ازجمله تامین آب شرب مشهد با استفاده از سناریوهای قطعی توسعه,افزایش راندمان کشاورزی, سطح زیرکشت ثابت و سناریوی ترکیبی جهت کاهش تقاضای آب مطرح شد و اثرات آن بروی منابع آب حوضه مورد بررسی قرارگرفت. با اجرای همزمان سه سیناریو میزان کسری سالانه مخزن به میزان 2195 میلیون متر مکعب کاهش می یابد. نتایج این سناریوها نشان دهنده این موضوع هستند که بکارگیری همزمان راهبردهای مختلف مدیریت مصرف آب, بهتر از حالت استفاده منفرد از هر کدام از آنها می تواند برداشت آب از منابع مختلف را کاهش دهد.

لینک کمکی