مقاله نا اطميناني اقتصاد کلان وسرمايه گذاري خصوصي:شواهد کشورهاي در حال توسعه (شامل ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نا اطميناني اقتصاد کلان وسرمايه گذاري خصوصي:شواهد کشورهاي در حال توسعه (شامل ايران) :


محل انتشار: اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
دکتر احمد جعفری صمیمی – استادگروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران
آرش کریمی تماشی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران
حسن کاظمی زرومی – دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده:
سرمایه گذاری خصوصی یکی از پر نوسان ترین متغیرهای اقتصاد کلان تلقی می شود که تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و حتی سیاسی از خود واکنش شدیدی نشان می دهد. این مقاله دو هدف را دنبال می کند. ابتدا شاخص های مختلف اندازه گیری نا اطمینانی در اقتصاد کلان بررسی می شود. سپس اثرات نا اطمینانی اقتصاد کلان با استفاده از سه شاخص نوسانات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نوسانات نرخ ارز و نوسانات تورم به عنوان شاخص های نا اطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری خصوصی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور از رگرسیون داده های تابلویی و روش نا همسانی واریانس شرطی خود توضیحی برای 34 کشور در حال توسعه در سال های 2011-1980 استفاده شده است. نتایج برآورد الگوهای مورد نظر حاکی از تاثیر منفی نا اطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری خصوصی است. هم چنین به منظور بررسی حساسیت نتایج نسبت به شاخص نا اطمینانی از نتایج برآورد سه الگو نشان می دهد که هیچ حساسیتی درباره تعاریف متفاوت نا اطمینانی مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر نا اطمینانی اقتصاد کلان به شکل نوسانات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا نوسانات نرخ ارز و نیز نوسانات تورم کماکان دارای تاثیر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای مورد نظر است. بنابراین, اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی از جانب دولت و بانک مرکزی در زمینه کاهش نوسانات اقتصادی و ر نتیجه کاهش نا اطمینانی در اقتصاد کلان می تواند اثرات نا مساعد بر سرمایه گذاری خصوصی که خود متغیر پر نوسان است توصیه می شود.

لینک کمکی