مقاله بررسي الزامات ورق پيوستگي در اتصال تير I- شکل به ستون I- شکل تقويت شده با ورق مضاعف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي الزامات ورق پيوستگي در اتصال تير I- شکل به ستون I- شکل تقويت شده با ورق مضاعف :تعداد صفحات:10
چکیده:
ورق های پیوستگی و ورقهای مضاعف دو نوع سخت کننده داخلی در اتصالات صلب تیر به ستونمی باشند که هر کدام برای هدف خاصی و در صورت لزوم تعبیه می شوند که از جمله آنها می توان بهخمش موضعی بال و افزایش مقاومت برشی چشمه اتصال اشاره کرد. علاوه بر این ورق های مضاعفمی توانند در ظرفیت باربری بال ستون هم سهم داشته باشند و در این مقاله سعی شده است که دیدیمتفاوت از آیین نامه ها نسبت به ورقهای مضاعف ارایه شود. لذا برای برای ستون I -شکل سخت شده با ورق مضاعف, ظرفیت باربری بال ستون در محل اتصال به بال تیر, با استفاده از تئوری خطوط تسلیممحاسبه شده است. سپس با توجه به اینکه یک تیر مشخص حداکثر بار فشاری و یا کششی قابل محاسبه ایرا به بال ستون اعمال میکند, الزامات تعبیه ورق پیوستگی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه بهاتصالات متداول ستون های I- شکل, حداقل ضخامت مورد نیاز برای بال ستون در صورت عدم وجود ورق پیوستگی محاسبه شده است. در این مطالعه مشخص شد که ورقهای مضاعف نقش قابل توجهی رادر باربری بال ستون داشته و در بسیاری از اتصالات طراحی شده شامل ورق مضاعف, می توان از تعبیهورق پیوستگی صرف نظر کرد.

لینک کمکی