مقاله مقايسه اثرات تغييرمکان هاي ماندگار گسلش بر پاسخ لرزه اي قاب هاي خمشي بتني طراحي شده مستقيم با تغييرمکان و روش نيرويي استاندارد 2800

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه اثرات تغييرمکان هاي ماندگار گسلش بر پاسخ لرزه اي قاب هاي خمشي بتني طراحي شده مستقيم با تغييرمکان و روش نيرويي استاندارد 2800 :


محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
حمیدرضا توکلی – عضو هیأت علمی, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مسعود دنیادار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد حمیدی جمنانی – عضو هیأت علمی, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:
طراحی مقاوم لرزه ای در سالهای اخیر تحت تغییرات اساسی قرار گرفته است. یکی از مهمترین پیشرفت ها در این زمینه, تأکید بر طراحی در حالتهای حدی است که عموماً تحت عنوان طراحی بر اساس عملکرد از آن یاد می شود. یکی از روش های مهم در این حوزه,روش طراحی مستقیم براساس تغییرمکان است که در این روش بر خلاف آیین نامه های فعلی که در آنها نیروها اساس کار هستند, تغییرمکانها در درجه اول اهمیت قرار دارند. لذا با افزایش گرایش به طراحی لرزهای سازه بر اساس تغییرمکان و به منظور بررسی رفتار, لازم است اثرات تغییرمکانهای ماندگار گسلش زلزله های حوزه ی نزدیک گسل بر سازه های طراحی شده با هر دو روش بررسی شود. در راستای این هدف, در این مطالعه مراحل گام به گام روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان ارائه شده است.سپس دو نمونه قاب مشابه که با روش تغییرمکان و روش نیرویی طراحی شدهاند تحت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قرار میگیرند و با اعمال شتاب نگاشته ای گوناگون تاثیر تغییرمکانه ای ماندگار گسلش درهر دو نوع قاب بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که سازه طراحی شده با روش تغییرمکان رفتار قابل پیش بینیتری نسبت به سازه طراحی شده با روش نیرویی تحت اثرات تغییرمکان های ماندگار زلزله های حوزه ی نزدیک گسل دارد.

لینک کمکی