مقاله سنتز کوپليمر (PVDF-g-DSDSA) به روش پليمريزاسيون راديکالي براي کاربرد درپيل سوختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنتز کوپليمر (PVDF-g-DSDSA) به روش پليمريزاسيون راديکالي براي کاربرد درپيل سوختي :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:8
چکیده:
در این پروژه سنتز دو مرحله ای کوپلیمر الکترولیتی پلی وینیلیدن فلورید (PVDF) نشان داده شده است. کوپلیمرهای پیوندی بر پایه ی PVDF با DSDSA , (PVDF-g-DSDSA) با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالی سنتز شدند. نتایج نشان می دهد که زنجیره ی DSDSA به طور موفقیت آمیزی به PVDF پیوند زده شده است, و درجه ی پیوندی DSDSA در کوپلیمرPVDF-g-DSDSA با افزایش غلضت مونومر در محلول واکنش, افزایش داشته است.کوپلیمرهای سنتز شده با طیف سنجی FT-IR مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین غشاهای ساخته شده با آزمون های جذب آب, IEC و همچنین آزمونالکتروشیمیایی امپدانس جهت اندازهگیری هدایت پروتونی, مورد ارزیابی قرار گرفتند

لینک کمکی