مقاله کاربرد تحليل خوشه اي در تفکيک زيرحوزه هاي همگن بر اساس پارامترهاي فيزيوگرافي و هيدرولوژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد تحليل خوشه اي در تفکيک زيرحوزه هاي همگن بر اساس پارامترهاي فيزيوگرافي و هيدرولوژيک :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
کتایون کاظم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری, دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تربت حیدریه
مهدی بشیری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری, دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تربت حیدریه

چکیده:
در عمده پروژه های آبخیزداری, در ابتدا اقدام به تشخیص و تشکیل زیرحوزه های همگن می گردد و سپس در هر یک از اینزیرحوزه ها, اقدام به مطالعه, ارزیابی و ارایه طرح می شود. اما در عمده موارد, این زیرحوزه ها از نظر ویژگی های فیزیکی وپاسخ های هیدرولوژیکی از همسانی چندانی برخوردار نیستند. یکی از روشهای آماری در تحلیل و تشخیص زیرگروه های همگن, تحلیلخوشه ای می باشد. لذا پژوهش حاضر تلاش نمود با توجه به تعداد داده ها, با استفاده از روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی در حوزه آبخیزاوارد با استفاده از دو دسته پارامترهای موثر فیزیوگرافی (8 پارامتر) و هیدرولوژیکی (8 پارامتر) اقدام به تشخیص زیرحوزه های همگن نمودهو میزان تطابق نتایج در دو بخش مورد استفاده را تحلیل نماید.

لینک کمکی