مقاله بررسي کمانش برشي ديوار هاي برشي فولادي جدار نازک با ورق هاي صاف و موجدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کمانش برشي ديوار هاي برشي فولادي جدار نازک با ورق هاي صاف و موجدار :


محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محمد زمان کبیر – عضو هیأت علمی, دانشگاه صنعتی امیر کبیر
علی کرباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده:
برای مقاومت در برابر بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله, تا کنون سیستمهای سازه ای مختلفی به کار رفته است که از آن جمله می توان بهسیستم قاب خمشی, انواع سیستمهای مهاربندی و دیوار برشی بتنی اشاره نمود. دیوار های برشی فولادی که به دو صورت نازک و تقویتشده کاربرد دارند یک سیستم نسبتاً جدید برای مقاومت در برابر بارهای جانبی باد و زلزله می باشد و مطالعات آزمایشگاهی و عددی که در سهدهه اخیر انجام شده است نشان میدهد که دیوارهای برشی فولادی جدار نازک یک سامانه مهاربندی جانبی اقتصادی و موثر در مقابلنیروهای جانبی باد و زلزله می باشد. استفاده از مقاطع و ورق های موجدار سرد نورد شده نیز اخیراً به عنوان ابزار مناسبی برای مقابله بانیروهای جانبی در حال تحقیق و بررسی میباشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزا محدود ABAQUS مدل های مختلف دیوار برشیفولادی جدار نازک سرد نورد شده با استفاده از ورق های صاف (تخت) و ورق های موجدار در برابر نیروهای برشی و فشاری تحت شرایطمرزی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین بار بحرانی ورق ها در مدهای مختلف کمانش از نتایج تحلیل حاصل از نرم افزاراستخراج و با نتایج حاصل از فرمول های کمانش ورق ها صحت سنجی و مقایسه گردیده است که بدین ترتیب و در نهایت عملکرد ورقهای موجدار با راستای موج افقی و شیبدار با در نظر گرفتن اتصال به المان های مرزی (تیرها و ستونهای پیرامونی) مورد مطالعه قرار گرفتهاست و بهترین راستای بهینه موج ارائه می گردد.

لینک کمکی