مقاله بررسي اثر سميت سلولي عصاره اتانولي Cyperus iria بر روي رده سلول هاي سرطاني دهانه رحم (HeLa) پس از 72 ساعت انکوباسيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر سميت سلولي عصاره اتانولي Cyperus iria بر روي رده سلول هاي سرطاني دهانه رحم (HeLa) پس از 72 ساعت انکوباسيون :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
محمدتقی معافی – کارشناسی ارشد زیست شناسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, استان سمنان
فرخنده نعمتی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر, استان مازندران
ویدا حجتی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, استان سمنان

چکیده:
امروزه میزان بالای مرگ و میر در بین بیماران سرطانی, نشان دهنده کارایی محدود روش های درمانی موجود مثل رادیوتراپی, شیمیدرمانی و جراحی است. در دهههای اخیر, گیاهان به عنوان یکی از منابع اصلی مواد فعال بیولوژیکی مورد توجه قرار گرفته اند. هدفاز این تحقیق آزمایش فعالیت سمیت سلولی عصارههای اتانولی خام تهیه شده از گیاه Cyperus iria, که با نام جگن نیز شناخته می شود, بر لاین سلولی HeLa می باشد. بدین منظور اثر عصاره اتانولی بر مهار تکثیر سلول و فعالیت سمیت سلولی با روش رنگ آمیزی و آزمون محیط کشت تترازولیوم (MTT) مورد بررسی قرار گرفت. محیط های کشت با غلظت های 0/038, 0/078, 0/156, 0/312, 0/625, 1/25, 2/5, 5 و 10mg/ml از عصاره خام اثر داده شدند. چگالی نوری (OD) محلول رنگی در طول موج 570 نانومتر توسط دستگاه ELISA Reader تعیین شد. همچنین مهار رشد سلولها در معرض عصارهها محاسبه شد. نتایج نشان داد که عصاره اتانولی C.iria, دارای اثرات مهارکنندگی قوی بر لاین سلولی HeLa بوده است و بالاترین درصد مهار مربوط به غلظت 0/038mg/ml و به میزان 91/4 درصد, و میزان IC50 نیز 0/30mg/ml, پس از 72 ساعت انکوباسیون بوده است. همچنین این عصاره در غلظت 10mg/ml اثر مهارکنندگی اندکی بر سلولهای لنفوسیت داشته است (13/7%). در کل نتایج نشان دادند که عصاره اتانولی C.iria, قادرند از رشد لاین سلولی HeLa به ویژه در غلظت های پایین تر ممانعت کنند.

لینک کمکی