مقاله نقش بهزيستي روانشناختي و حمايت اجتماعي در شناسايي افکار خودکشي دانشجويان پسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش بهزيستي روانشناختي و حمايت اجتماعي در شناسايي افکار خودکشي دانشجويان پسر :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:10
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی نقش بهزیستی روانشناختی و حمایت اجتماعی در پیش بینی افکار خودکشی دانشجویان پسر می باشد. جامعه ی پژوهشی شامل کلیه ی دانشجویان پسر پیام نور شهر مریوان در سال تحصیلی 95-94 که 1500 نفر بودند که طبق جدول مورگان 306 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها, از سه پرسشنامه ی بهزیستی روانشناختی ریف (1989), حمایت اجتماعی ثامتی (1376) و افکار خودکشی بک (1979) استفاده گردید. پژوهش از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها ی پژوهش نشان داد که بین بهزیستی روانشناختی و حمایت اجتماعی با افکار خودکشی همبستگی منفی معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که حمایت اجتماعی توان پیش بینی 25/0 از افکار خودکشی را دارد

لینک کمکی