مقاله بررسي تاثير ارتفاع و شيب بر تنوع ژنتيکي بادام وحشي گونه Prunus arabica با استفاده از نشانگر R Aseq-SSR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير ارتفاع و شيب بر تنوع ژنتيکي بادام وحشي گونه Prunus arabica با استفاده از نشانگر R Aseq-SSR :


محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
سحر آذریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی در کشاورزی دانشگاه شهرکرد
بهروز شیران – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
حسن جهان بازی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
فریبا رفیعی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:
در این بررسی, تنوع و ارتباط ژنتیکی 60 نمونه از گونه Prunus arabica در ارتفاعات بالای 2000 متر و زیر 2000 متر و شیب های شمالی و جنوبی با استفاده از 10 جفت آغازگر RNAseq-SSRمورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظورDNA ژنومی از بافت های برگی جوان استخراج و پس از انجام واکنش PCR, نتایج حاصل از تکثیر نوکلئوتیدی بر روی الکتروفورز ژل اکریل آمید تنوع ژنتیکی جمعیت ها را نشان داد. در میان آغازگرهای استفاده شده, آغازگر PdSLD_SSR از کارایی بهتری برخوردار بود. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای براساس ضریب تشابه جاکارد و روش UPGMA جمعیت های مورد نظر را براساس ارتفاع و با شیب ازهم جدانکرد. تجزیه و تحلیل واریانس مولکولی نشان داد تنوع بین و درون افراد جمعیت بالا و تنها بخش کمی از تنوع به ارتفاعات و شیب ها مربوط می شود. بنابراین ارتفاع و شیب همیشه یک متغیر مفید برای برآورد تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاهی درمناطق کوهستانی نمی باشد.

لینک کمکی