مقاله اثر تراکم کاشت و علفکش بر روي خصوصيات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي نخود ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تراکم کاشت و علفکش بر روي خصوصيات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي نخود ديم :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: سومین همایش سراسری محیط زیست, انرژی و پدافند زیستی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
گلناز زیباگر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امین فرنیا – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمد حسن کوشکی – عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد

چکیده:
به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و علفکش لنتاگران بر روی برخی از خصوصیات رشدی نخود آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4تکرار در ایستگاه تحقیقات شهرستان بروجرد در سال 1393 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل الف- استفاده از علفکش شامل 4 سطح به عنوان فاکتوراصلی: یک بار کنترل علف های هرز,15-30-45 روز پس از سبز شدن نخود و شاهد بدون کنترل علف های هرز که جهت اختصار پس از این به صورت h1 , h2 , h3 , h4 ب- فاصله بین ردیف شامل سه سطح به عنوان فاکتور فرعی d1=20cm و d2=30cm و d3=40 cm نشان داده می شوند. نتایج نشان داد که در اثر فاصله ردیف کمترین عملکرد دانه در تیمار فاصله ردیف 40 سانتی متر با 1596/8 کیلوگرم در هکتار و بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار فاصله ردیف 20 سانتی متربه 798/4 کیلوگرم در هکتار بدست آمد(شکل 13) با توجه به این نتایج می توان گفت که تغییرات عملکرد نخود در اثر افزایش ترکم تحت تاثیر رقم و شرایط محیطی قرار می گیرد. در رقم پاکوتاه احتمالا به دلیل زودرس بودن از رطوبت خاک به خوبی استفاده کرده و با افزایش تراکم عملکردآن زیادتر می شود. اما در مورد رقم پابلند به علت دیر رس بودن و مواجه شدن با دمای بالای هوا و در اثر کمبود شدید آب تعداد غلاف های نابارور افزایش یافته و در نتیجه عملکرد کاهش می یابد. با افزایش تراکم درصد کاهش عملکرد در هردو رقم کم شد و در تمام تراکم ها درصد کاهش عملکرد رقم پابلند کمتر از رقم پاکوتاه بود, که احتمالا به دلیل توان رقابتی بهتر با علف های هرز است.

لینک کمکی