مقاله بررسي رابطه اشتياق شغلي با استرس شغلي (ابهام نقش و تعارض نقش) دبيران شهرستان داراب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه اشتياق شغلي با استرس شغلي (ابهام نقش و تعارض نقش) دبيران شهرستان داراب :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی, مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
عادل زاهد بابلان – دانشیارمدیریت آموزشی, گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
علی خالق خواه – استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
فاطمه شاکر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره شغلی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه اشتیاق شغلی با استرس نقش شامل ابهام نقش و تعارض نقش در دبیران شهرستان داراب بود.این تحقیق از نوع توصیفی, کاربردی است . جامعه آماری شامل همه معلمانی که در سال تحصیلی 94 – 93 در مقطع دبیرستان مشغولبه تدریس می باشند. نمونه مورد مطالعه (169 = n) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیریشامل پرسشنامه اشتیاق شغلی سالانوا (2004) بود که ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده در این پژوهش =0/87 و پرسشنامهعوامل محیط کار میرهاشمی (1386), بود.که فقط از مؤلفه های ابهام و تعارض نقش پرسشنامه استفاده شد ضریب آلفای کرونباخ اینپرسشنامه =071 بدست آمد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که به بین ابهام و تعارض نقش با اشتیاق شغلی رابطه منفی و معنی داروجود دارد و به طور کلی می توان با استفاده از این متغیر ها, اشتیاق شغلی را پیش بینی کرد. . در واقع 21 درصد از واریانس کلاشتیاق شغلی از طریق استرس شغلی قابل پیش بینی است.

لینک کمکی