مقاله بررسي رابطه استرس شغلي با سبک مديريت کلاس در آموزگاران مقطع دبستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه استرس شغلي با سبک مديريت کلاس در آموزگاران مقطع دبستان :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:8
چکیده:
پژوهش حاضر, با هدف تعیین رابطه استرس شغلی با سبک مدیریت کلاس معلمان مدارس متوسطه دخترانه منطقه 1 شهر تهراناجرا گردید. این پژوهش به صورت توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش دبیران مدارس متوسطه دخترانهمنطقه 1 شهر تهران بودند که تعداد 128 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند. ابزارهایپژوهش پرسشنامه استرس شغلی اسپیو و پرسشنامه سبک مدیریت کلاس نانسی بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد, همبستگی مثبت و معناداریبین بی کفایتی نقش و ابهام نقش با مدیریت کلاس وجود دارد و با افزایش مهارت و توانایی فرد قدرت در ایفای مسئولیت هایمحوله توانایی او در مدیریت کلاس افزایش می یابد . همچنین, با افزایش ابهام و دوگانگی در انجام وظایف و نقش فرد میزانقدرت او در مدیریت کلاس کاهش می یابد.

لینک کمکی