مقاله مبا ني کامپيوتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مبا ني کامپيوتر :

کامپیوتر :
وسیله ای است که جهت ورود اطلاعات (ورودی)که روی اطلاعات ورودی تغییر و تحول ایجاد کرده (پردازش) ونتیجه مطلوب را به ما پس می دهد(خروجی).
نکته: همه اختراعاتی که شده فقط به جسم انسان کمک کرده ولی با اختراع کامپیوتر به فکر انسان کمک شده.
اولویتی که کامپیوتر نسبت به انسان داراست عبارتند از:
1. کامپیوتر می تواند چند عمل به طور همزمان انجام دهد.
2. سرعت کارایی کامپیوتر نسبت به انسان بیشتر است.
3.کامپیوتر از حافظه بالا و دقت واطمینان بالائی برخوردارست.
نسلهای کامپیوتر :
1.نسل اول 2.نسل دوم 3.نسل سوم 4.نسل چهارم 5.نسل پنجم

لینک کمکی