جاده در ايران باستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جاده در ايران باستان :

از گفته های هرودت و نوشته های دیوانی گنجینه‌ی تخت جمشید بر می
آید که همه‌ی کشورها با شاهراه ها با پایتخت های شاهنشاهی در پیوند
بوده اند در نوشته های تخت جمشید , گذشته از راه مهم میان شوش و
تخت جمشید, راه های بلخ , کرمان , هند , آراخوزیا و گندار, هرات ,
ساگارتیا , ماد , بابل, مصر و سارد‌یاد شده است پایتخت های شاهنشاهی
(پاسارگاد, پارسه شهر, شوش, بابل, همدان) با جاده های بزرگی که‌یک
چهار پهلویی را پدید می آورد به هم پیوند می خورده است که از میان
آنها راه شوش به پارس شهر شناخته شده ترین است از شوش به همدان,
شاهراه از لرستان نمی گذشت, چراکه این راه بد, باریک و شیبدار بوده
است, پس جاده از دشت بابل و از بیستون به فلات ایران می رفته است از
همدان جاده‌ی دیگری از گابای (اسپهان) تا پارس می آمد و تا بندر بوشهر
در خلیج پارس امتداد داشت هم چنین پایتخت ها به همه‌ی کشورهای
شاهنشاهی راه داشته اند در پاختر(شمال), همدان از راگا (ری) و گرگان به
بلخ می پیوست در نیمروز(جنوب), پارس از کرمان به آراخوزیا و گندار و
از آنجا به دره‌ی سند‌یا بلخ می رفته است در خوربران(غرب), دو شاهراه
در آغاز از شوش به اربل رفته, از آنجا‌یکی از ارمنستان به آسیای کوچک و
به سارد می رفته است و دیگری به سوی دمشق و مصر شاهراهی که از
شوش به سارد می رفت مورد اشاره‌ی نویسندگان باستان است؛ این راه که
بیش از دوهزار و ششصد کیلومتر درازا داشت و دربردارنده‌ی صدو‌یازده
ایستگاه و چاپارخانه بود را به گفته‌ی نویسندگان, کاروان ها در نود روز می
پیمودند؛ در حالی که پیک های شاهانه ‌یک هفته!

لینک کمکی