تحقيق نظام ترفيعات و ارزشيابي عملکرد کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق نظام ترفيعات و ارزشيابي عملکرد کارکنان :

مقدمه
ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت عناوین نظام ترفیعات , تعیین شایستگی و ارزیابی عملکرد و نظایر اینها در اغلب سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی مطرح است .ارزشیابی ابزار موثری در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن ,ضمن آن که سازمانها با کارایی به اهداف خود می رسند, منافع کارکنان نیز تامین می گردد.در جریان ارزشیابی عملکرد, یک مدیر, رفتارهای کاری کارکنان را ازطریق سنجش ومقایسه آنها با معیارهای ازپیش تنظیم شده ارزیابی می کند, نتایج حاصله را ثبت می کند وآنها را به اطلاع کارکنان سازمان می رساند رفتار سازمانی , ص 479. انجام صحیح ودقیق مراحل ارزشیابی امری نسبتا مشکل است زیرا کار ارزشیابی مستلزم نوعی قضاوت و داوری درباره رفتار و عملکرد افراد است , بنابراین انجام ارزشیابی با کیفیت و روشی که کمترین آثار سو را داشته باشد ضرورت دارد. در تعدادی از سازمانها و شرکتها امرارزشیابی جنبه ظاهری و تشریفاتی پیدا می کند و نتایج موردانتظار از آن حاصل نمی شود.بیشتر روشهای معمول ارزشیابی حالت ذهنی و کیفی دارند. همین امر سبب عدم رضایت و ناخرسندی کارکنان می گردد. در بسیاری از موارد مشاهده می شود

لینک کمکی