مقاله تونل آبرساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تونل آبرساني :

بخشی از فهرست مقاله تونل آبرساني

مقدمه....................................
کلیات.....................................
فصل اول:مطالعات کلی
1-1-مطالعات ژئوتکنیکی.....................
2-1-ناحیه مورد بررسی و راههای دسترسی.......
3-1-مختصری از زمین شناسی مسیر................
فصل دوم: واحدهای سنگچینه ای منطقه
1-2- سازند پایده..........................
2-2- سازنده ساچون.........................
3-2- سازند جهرم...........................
4-2- سازند آسماری..........................
5-2- نهشته های کواترنر.....................
فصل سوم: ساختار زمین شناسی منطقه
1-3-گسله ملوس جان.........................
2-3- گسله سراسری بخش محوری کوه ملوس جان.....
3-3- گسله های جنوب کوه ملوس جان...........
فصل چهارم :حفاری
1-4-سیکل حفاری چاه اکتشافی.................
2-4-دستگاههای حفاری( drilling rigs).............
3-4- کربارل سینگل..................
4-4- کربارل دوبل ..........................
5-4-فنر مغزه گیر (core lifter) .................
6-4- Casing یا لوله جداری....................
7-4-سرمته..................................
8-4-رادها..................................
9-4-پکر...................................
10-4-سرمته جداری ( casing bit) ...............
11-4-کفشک جداری (casing shoe).................
12-4-سیال حفاری ( drilling fluid) در حفاری الماسی
13-4-پمپ گل یاآب (mud or water pump)..........
14-4-لوله مشبک ............................
15-4-نمونه گیر SPT...........................
16-4- مخروط CPT.............................
17-4-سطل پکر ..............................
18-4-چکش SPT...............................
19-4-حفاری گمانه ها و نمونه گیری............

فصل پنجم : عملیات های جانبی درحفاری گمانه ها
1-5-سیمان کاری (cementing) درحفاری مغزه گیری....
2-5-عملیات fishing.............................
3-5-پیزومتر کردن گمانه........................
فصل ششم: آزمایش های بر جا
1-6-آزمایش های ژتوتکنیکی.....................
2-6-لوژن ....................................
3-6-لوفوان................................
فصل هفتم:ضمایم

طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز با طول بیش از km 25 برای تامین بخشی از آب شهر شیراز و انتقال آب از سد درود زن به شهر شیراز می باشد برای مطالعه اولیه این تونل 9 گمانه در حد فاصل کیلومتر 15 , 25 آن پیش بینی شده که به شرح مفصل در مورد آنها پرداخته خواهد شد . کارفرمای این پروژه شرکت آب منطقه ای فارس و پیمانکار آن شرکت زمین فن آوران بوده که نظارت آن نیز بر عهده شرکت مهندسین مشاور تهران بوستن می باشد.

لینک کمکی