مقاله بودجه در دستگاه هاي اجرائي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بودجه در دستگاه هاي اجرائي :

- در این مجموعه از نظام مالی‌کشور در بحث‌مقدمه‌به تاریخچه بودجه ایران پرداخته‌شده‌است. پس از تعاریف بودجه فقط یک مورد که جامع و مانع باشد اشاره شده است.
- در بحث ارتباطات بین واحد بودجه با سایر واحدهای اداری در جهت کسب اطلاعات در تدوین بودجه دستگاه اجرایی (اداره کل) به صورت روشن وگویا موارد مورد نظر تشریح شده و همچنین نمونه‌ای از بخشنامه بودجه تصویب‌نامه هئیت محترم دولت که اساس و پایه بودجه‌ریزی می باشد آورده شده و افزایش که در آن اعلام شده تاثیرش بر اقلام حقوق و مزایا ذکر شده‌است.

فصل دوم:
- موضوع طبقه بندی هزینه‌ها, هزینه‌های پرسنلی, اداری, سرمایه ای, بصورت کامل به آن اشاره شده و در مواردی هر هزینه را بصورت مختصری تشریح و ذکر و تعیین شده و بعد از طبقه‌بندی هزینه های دستگاه اجرایی بصورت مجزا طبقه بندی وآورده شد.
فصل سوم:
- موضوع بعدی در خصوص تنظیم, تصویب, کنترل و نظارت بر بوجه دستگاه اجرایی مختصری اشاره شده و بعد از آن انواع نظامهای بودجه ریزی ذکر و تشریح شده و مختصری در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات که دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است آورده شد و در بحث آخر نمونه محاسبات بودجه دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شده است.

لینک کمکی