پروژه بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروژه بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم :

بخشی از فهرست پروژه بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول - کلیات
مقدمه 2
هدف و انگیزه انتخاب موضوع 2
فرضیه تحقیق 3
روش تحقیق 3
نمونه آماری 3
استفاده کنندگان از تحقیق 3
تعریف واژه ها 3
فصل دوم - مطالعات نظری
مقدمه 5
سیستم حقوق و دستمزد 6
حسابداری حقوق و دستمزد 6
لیست حقوق و دستمزد 7
عوامل نظریه های حقوق و دستمزد 8
کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد 9
سهم کارمند از سود در شرکت 11
کنترلهای داخلی بر حقوق و دستمزد 11
کنترل پرداختهای حقوق و دستمزد 13
مبلغ قابل پرداخت به کارکنان 14
سیاستهای کلی حقوق و دستمزد 14
کارکنان شرکت 16
مزایا طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل 16
مراحل ایجاد نظام طبقه بندی و ارزیابی 17
ضرورت و نقش ارزیابی مشاغل 17
فصل سوم - فرضیات تحقیق
روش تحقیق 20
موضوع فعالیت 20
روشهای جمع آوری اطلاعات 20
نمونه آماری 20
اهداف شرکت 20
کسور 20
پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص) 21
پرداخت خالص (خالص پرداختن) 21
کسور حقوق و مزایا 21
کسور اجباری حقوق و مزایا 22
عنوان صفحه
کسور اختیاری حقوق و مزایا 22
کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای) سالانه کارمند 23
اجزا سیستم حقوق و دستمزد 24
گزارشگری هزینه حقوق و بدهی ها 25
محاسبه حقوق و مزایا 25
کسوران حقوق و مزایا 26
حق بیمه 26
مالیات 26
سایر کسورات 27
چکهای حقوق و دستمزد 27
انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزایا 28
فصل چهارم- تحلیل نتایج
حقوق ماهیانه 30
نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه کاری 30
حق مسکن 30
میزان عیدی کارکنان 30
حق اولاد 30
حق بیمه 30
عنوان صفحه
شرایط پرداخت حق بیمه 31
پیوستها 32

فرضیه تحقیق
فرضیه این تحقیق بررسی و تنوع ارائه لیست حقوق و دستمزد می باشد.

روش تحقیق
روش این تحقیق به صورت مشاهده عینی بوده است زیرا تمامی مدارک و اطلاعات از حسابداری این شرکت تهیه و ارائه شده است.

نمونه آماری
بررسی و ارائه لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم واقع در خیابان رسالت می باشد.

استفاده کنندگان از تحقیق
استفاده کنندگان از این تحقیق اشخاص بخصوصی نمی باشند دانشجویان, اساتید و کلیه کسانی که علاقمند به ارائه لیست حقوق و دستمزد هستند می توانند از این تحقیق استفاده و یا مورد مطالعه قرار دهند .

تعریف واژه ها
سیستم: مجموعه ای به هم پیوسته است که به دنبال هدفهای معینی با هم هماهنگی دارند.
حقوق: آنچه در ازای کار انجام شده توسط کارکنان و یا ارائه کنندگان خدمات به طور ماهانه به آنها پرداخت می شود.

دستمزد: پرداختی به کارگران (ساده یا ماهر) بر حسب ساعت, روزه, ماه و یا مقدار تولید تعیین می گردد.

کسری کار: به ساعاتی گفته می‌شود که یک فرد در طول ماه کمتر از ساعت قانونی کار کرده باشد.

لینک کمکی