پروژه مالي : انبار داري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروژه مالي : انبار داري :

بخشی از فهرست پروژه مالي : انبار داري

فهرست
عنوان صفحه

مقدمه............................................................................................................... 1
فصل اول- اصول انبارداری
کلیات ............................................................................................................ 3
تعریف انبار و مخزن...................................................................................... 4
وظایف انباردار............................................................................................... 5
انواع موجودی های انبار ............................................................................. 5
سازمان انبار .................................................................................................. 7
نقش انبار در اقتصاد کشور.......................................................................... 9
نقش انبار در تجارت.................................................................................... 9
نقش انبار در صنعت..................................................................................... 10
هدف از استقرار یک سیستم انبارداری....................................................... 10
سیستم انبارداری و مزایای آن..................................................................... 13
خط مشی های انبارداری............................................................................. 16

فصل دوم- مراحل اجرایی خرید
قسمت اول: خریدهای داخلی.................................................................... 18
درخواست خرید......................................................................................... 18
سفارش خرید کالا به فروشنده.................................................................. 21
دفتر راهنمایی سفارش ها........................................................................... 22
قسمت دوم: خریدهای خارجی.................................................................. 25
کلیات........................................................................................................... 25
قیمت براساس سیف (CIF)..................................................................... 25
قیمت براساس (C8F)............................................................................... 26
قیمت براساس (F.O.B)........................................................................... 26
قیمت براساس (F.A.S)............................................................................ 26

فصل سوم – منابع ورود کالا به انبار
از طریق خیدهای داخلی............................................................................ 27
از طریق خریدهای خارجی........................................................................ 27
کالای انتقالی از سایر انبارها و اجناس برگشتی...................................... 27
کالاها و لوازمی که در کارگاه های یک مؤسسه ساخته می شود........... 28
ورود کالاهای خریداری شده به انبار....................................................... 30
تحویل کالا به انبار..................................................................................... 31
تحویل کالا به انبار به صورت تحویل دائم.............................................. 31
تحویل کالا به انبار به صورت تحویل موقت........................................... 31
نحوه و موارد استفاده از فرم قبض انبار.................................................... 32
درخواست کالا و مواد از انبار................................................................... 32
تحویل و خروج کالا از انبار...................................................................... 33
رسید انبار مستقیم ...................................................................................... 34
دریافت ابزارآلات از انبار........................................................................... 35

فصل چهارم- کدگذاری کالا و لوازم
قسمت اول: کلیات کدگذاری..................................................................... 37
کلیات کدگذاری.......................................................................................... 37
روش الفبایی................................................................................................. 37
روش شماره گذاری ساده............................................................................ 38
روش الفبا و شماره (حروف و عدد)........................................................ 38
روش نیمونیک............................................................................................. 39
کدگذاری براساس طبقه بندی کالا........................................................... 39
طبقه بندی و کدگذاری استاندارد بین المللی.......................................... 41
روش طبقه بندی و کدگذاری اختصاصی................................................. 43
روش شماره گذاری دسیمال یا دهدهی................................................... 44
قسمت دوم: چیدن جنسی در انبار............................................................ 46
چیدن جنسی در انبار.................................................................................. 46
سیستم کاردکسی......................................................................................... 48
کارت روی قفسه (Bin Card)................................................................ 51
گزارش موجودی انبار................................................................................. 52
اصول ایمنی و حفاظت.............................................................................. 52

فصل پنجم- کنترل موجودی های انبار
قسمت اول: موجودی برداری (عینی) اجناس.......................................... 54
وظایف انبار در ارتباط با سفارش و موجودی ها.................................... 57
نقطه سفارش............................................................................................... 57
روش حداکثر- حداقل............................................................................... 57
میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی................................................. 58
میزان حداکثر موجودی.............................................................................. 58
متوسط موجودی......................................................................................... 59
شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار................................................ 59
تعیین بهای موجودی های انبار................................................................. 60
روش بهای تمام شده واقعی...................................................................... 61
الف) روش میانگین متحرک قیمت ها...................................................... 61
ب) روش میانگین وزنی............................................................................ 62
ج) روش اولین صادره از اولین وارده (FiFo)...................................... 63
د) روش اولین صادره از آخرین وارده (LiFo)..................................... 64
روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر کدام که کمتر است.................. 65
روش بهای (معادل بازار)............................................................................ 65
روش قیمت فروش...................................................................................... 65
قسمت دوم:هزینه های انبارداری................................................................ 66
هزینه سفارش.............................................................................................. 67
هزینه نگهداری کالا در انبار...................................................................... 67
قسمت سوم: حسابداری انبار و تدارکات................................................. 68
عملیات حسابداری خرید........................................................................... 68

فصل ششم- قانون محاسبات عمومی
اموال دولتی................................................................................................. 70
منابع و مأخذ................................................................................................ 79

اصول انبارداری :
کلیات
در امور تدارکات کارپردازی, سیستم انبارداری, دارای اهمیت خاصی است و همکاری این دو واحد خدماتی با یکدیگر اجتناب ناپذیر می باشد.
سیستم صحیح انبارداری متضمن مزایای زیر است:
- دریافت, حفاظت و در دسترس قرار دادن کالا, مواد و وسایل موردنظر به سهولت و سرعت انجام می شود.
- با اعمال کنترل دقیق از بالا رفتن خارج از حد موجود های که ممکن است بر اثر تغییر قیمت ها باعث زیان گردد, جلوگیری می شود.
- با استفاده صحیح از سیستم انبارداری, میزان موجودی کالا در انبار و میزان مصرف آن در هر واحد کالا که پایه و اساس حسابداری صنعتی می باشد. محاسبه می گردد.
- کنترل میزان موجود در انبار از نظر قیمت به سهولت صورت می گیرد.
- صدور قبض انبار (رسید جنس به انبار) موجبات تسهیل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده و عملیات حسابداری می گردد.
- چون میزان موجودی ها معمولاً به قیمت تمام شده در انبارها نگهداری می شود, لذا در صورت خسارت ناشی از آتش سوزی و تعیین سایر ضایعات و خسارت وارد شده محاسبه می شود.

لینک کمکی