پروژه بررسي سيستم حسابداري بانک کارآفرين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروژه بررسي سيستم حسابداري بانک کارآفرين :

بخشی از فهرست پروژه بررسي سيستم حسابداري بانک کارآفرين

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
چکیده
تصویب نامه هیأت وزیران و ضمائم
تاریخچه تاسیس و حدود فعالیت بانک کارآفرین
عناوین حسابهای دفتر کل
زیر حسابهای دفتر کل
مبنای تهیه و اهم رویه های حسابداری بانک کارآفرین
صورتهای مالی: ترازنامه
صورت سود و زیان
صورت سود و زیان انباشته
صورت گردش جریان وجوه نقد
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی (عادی)
گزارش حسابرسان مستقل و بازرس قانونی
بررسی نظرات سهامداران
مشاوره مالی بانک کارآفرین
نظریه شخصی
خلاصه و نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
1. هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏, در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی , رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏, اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می شود.
دامنه کاربرد
2. الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “ صورتهای مالی با مقاصد عمومی ” که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود , بکار گرفته شود .
3. صورتهای مالی با مقاصد عمومی ( که از این پس صورتهای مالی نامیده می شود ) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگانی تهیه می شود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند . صورتهای مالی به طور
جداگانه یا همراه با سایر گزارشها , جهت استفاده عموم ارائه می شود . مفاد این استاندارد برای صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد

لینک کمکی