مقاله استکبار جهاني و سفسطه «دمکراسي»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استکبار جهاني و سفسطه (دمکراسي) :

یکی ازتناقض های دنیای ما این است که همه از دمکراسی ملی خود صحبت می کنند وکسی نیست که ازدمکراسی بین دولتها و ملتها سخن بگوید .اگر هر عضو خانواده ای از دمکراسی نوع خود صحبت کند بدون اینکه دمکراسی در بین آن خانواده وجود داشته باشد سرنوشت چنین خانواده ای چه خواهد بود ؟ در جامع بشری نیز اگر به فرض ,درهم ملتها دمکراسی مود علاقه خود را پیاده کنند ولی میان خود دمکراسی نداشته باشند ,چنان نظام جهانی چیزی جزیک سیستم ستم گرانه و عقب مانده نخواهد بود .
امروز دمکراسی به عنوان مردم سالاری , در خود جوامع غرب رو به انحطاط است و در سطح بین المللی , دمکراسی و برابری در مقابل قانون وجود ندارد .(نظام جهانی و رابط بین اللملی ) با هم سازمانهای خودکه از پایان جنگ جهانی دوم به وجود آمده,به طور کلی یک سیستم(پدر سالاری) به معنی دیکتاتوری و زورگوئی آن است و نه یک سیستم دمکراسی به معنی مشارکت ,آزادی و مردم سالاری.

لینک کمکی