مقاله بررسي اثرات تاريخ کاشت و ميزان کود پتاسيم بر برخي ويژگي هاي زراعي و عملکرد اسانس گياه دارويي ريحان

ی از متن مقاله بررسي اثرات تاريخ کاشت و ميزان کود پتاسيم بر برخي ويژگي هاي زراعي و عملکرد اسانس گياه دارويي ريحان : تعداد صفحات:10 چکیده: به منظور بررسی اثر تاریخ کشت و میزان کود پتاسیم بر برخی ویژگی های زراعی و عملکرد اسانس گیاه ریحان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد. عامل اول تیمار کودی پتاسیم شامل 40، 60، 80 و 100 کیلو گرم در هکتار و عامل دوم تاریخ کشت شامل T1- پنج فروردین و T2- بیست فروردین بود.طول و عرض هر کرت به ترتیب 5و 1/8 متر و مساحت 9m2 و همچنین جهت افزایش دقت، فاصله تکرارها 2متر منظورشد. دو پشته در هر کرت ، فاصله ردیف ها 60 سانتی متر با دو خط روی هرپشته بذر کاری انجام شد. در مرحله چهار برگی تنک انجام شد.عملیات

مقاله بررسي اثرات به کارگيري فناوري اطلاعات در چابکي سازماني در بانک کشاورزي

ارد بخشی از متن مقاله بررسي اثرات به کارگيري فناوري اطلاعات در چابکي سازماني در بانک کشاورزي : محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): مریم قالی چی سفلا – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهرسعید سیف زاده – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتاکستان، تاکستان، ایرانمحسن خدادادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، زنجان، ایران چکیده: به منظور بررسی اثر تاریخ کشت و میزان کود پتاسیم بر برخی ویژگی های زراعی و عملکرد اسانس گیاه ریحان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجر

مقاله کاربرد قطعات آکاردئوني لوله اي شکل در جان تيرجهت ايجاد فيوز شکل پذير در اتصال قاب خمشي فولادي (بخش دوم: مطالعه عددي)

ی از متن مقاله کاربرد قطعات آکاردئوني لوله اي شکل در جان تيرجهت ايجاد فيوز شکل پذير در اتصال قاب خمشي فولادي (بخش دوم: مطالعه عددي) : تعداد صفحات:10 چکیده: به منظور بررسی اثر تاریخ کشت و میزان کود پتاسیم بر برخی ویژگی های زراعی و عملکرد اسانس گیاه ریحان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد. عامل اول تیمار کودی پتاسیم شامل 40، 60، 80 و 100 کیلو گرم در هکتار و عامل دوم تاریخ کشت شامل T1- پنج فروردین و T2- بیست فروردین بود.طول و عرض هر کرت به ترتیب 5و 1/8 متر و مساحت 9m2 و همچنین جهت افزایش دقت، فاصله تکرارها 2متر منظورشد. دو پشته در هر کرت ، فاصله ردیف ها 60 سانتی متر با دو خط روی هرپشته بذر کاری انجام شد. در مرحله چهار برگی تنک انجام شد.عملیات