مقاله تعيين مقدار و الگوي نشست تفاضلي مجاز در سازه قاب خمشي فولادي

ارد بخشی از متن مقاله تعيين مقدار و الگوي نشست تفاضلي مجاز در سازه قاب خمشي فولادي : محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): علیرضا باقریه – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایرمیثم غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر (نویسنده مسئول) چکیده: در تحلیل متداول ساختمان ها و سازه ها، مهندسان اغلب قاب های ساختمانی و پی را بصورت مجزا تحلیلمی کنند و سازه را به صورت پای گیردار یا مفصلی فرض می کنند. سپس به تحلیل سازه می پردازند ودر انتها با استناد به نتایج تحلیل صورت گرفته اعضای سازه اعم از ت

مقاله خوارزمشاهيان

ارد بخشی از متن مقاله خوارزمشاهيان : محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): علیرضا باقریه – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایرمیثم غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر (نویسنده مسئول) چکیده: در تحلیل متداول ساختمان ها و سازه ها، مهندسان اغلب قاب های ساختمانی و پی را بصورت مجزا تحلیلمی کنند و سازه را به صورت پای گیردار یا مفصلی فرض می کنند. سپس به تحلیل سازه می پردازند ودر انتها با استناد به نتایج تحلیل صورت گرفته اعضای سازه اعم از ت

مقاله تنوع قومي در شهرها و کلانشهرها، فرصت يا چالش؟ (در راستاي توسعه پايدار شهري)

ارد بخشی از متن مقاله تنوع قومي در شهرها و کلانشهرها، فرصت يا چالش؟ (در راستاي توسعه پايدار شهري) : محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): علیرضا باقریه – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایرمیثم غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر (نویسنده مسئول) چکیده: در تحلیل متداول ساختمان ها و سازه ها، مهندسان اغلب قاب های ساختمانی و پی را بصورت مجزا تحلیلمی کنند و سازه را به صورت پای گیردار یا مفصلی فرض می کنند. سپس به تحلیل سازه می پردازند ودر انتها با استناد به نتایج تحلیل صورت گرفته اعضای سازه اعم از ت