مقاله تأثير غلظت و مراحل محلول پاشي نانواکسيد آهن بر روي صفات مورفولوژيکي و جذب برخي عناصر معدني در غده سيب زميني

از متن مقاله تأثير غلظت و مراحل محلول پاشي نانواکسيد آهن بر روي صفات مورفولوژيکي و جذب برخي عناصر معدني در غده سيب زميني : تعداد صفحات:6 چکیده: این آزمایش در سال زراعی 1391 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل کود نانواکسید آهن در سطوح 0، 05، 0، 1، 15، 2 درصد و فاکتور دوم شامل مراحل محلول پاشی (زمان گلدهی، زمان شروع غده بندی و زمان پر شدن غده) می باش. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر متقابل غلظت آهن × مراحل محلول پاشی بر میزان کلروفیل برگ، درصد ماده خشک غده و غلظت سدیم در سطح احتمال یک درصد و بر عملکرد غده، غلظت پتاسیم در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بدست آمد با توجه به مقایسات میانگین بیشترین میزان کلروفیل برگ در غلظت 2

مقاله اولويت بندي انتخاب موتور خودروهاي توليدي هرکس بهينه سازي اصفهاى به روشANP

ارد بخشی از متن مقاله اولويت بندي انتخاب موتور خودروهاي توليدي هرکس بهينه سازي اصفهاى به روشANP : محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): علی برقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلیعبدالقیوم قلی پوری – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلیاحمد توبه – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلیسودابه جهانبخش – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی چکیده: این آزمایش در سال زراعی 1391 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل کود نانواکسید آهن در سطوح 0، 05، 0، 1، 15، 2 درصد و فاکتور دوم شامل مراحل محلول پاشی (زمان

تحقيق آزمايش رنگرزي پشم و ابرشم و پنبه با رنگهاي راکتيو

ارد بخشی از متن تحقيق آزمايش رنگرزي پشم و ابرشم و پنبه با رنگهاي راکتيو : محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): علی برقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلیعبدالقیوم قلی پوری – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلیاحمد توبه – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلیسودابه جهانبخش – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی چکیده: این آزمایش در سال زراعی 1391 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل کود نانواکسید آهن در سطوح 0، 05، 0، 1، 15، 2 درصد و فاکتور دوم شامل مراحل محلول پاشی (زمان