مقاله بررسي ارتباط کيفيت زندگي و رضايت زناشويي در دو گروه زنان ورزشکار و غير ورزشکار

ارد بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط کيفيت زندگي و رضايت زناشويي در دو گروه زنان ورزشکار و غير ورزشکار : سال انتشار: 1394 محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): محمد نریمانی – استادگروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلییاسر حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلیوحید فلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی چکیده: مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دو گروه زنان ورزشکار و غیر ورزشکار بود.روش: روش بکارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و طرح همب

تحقيق فوتسال

ارد بخشی از متن تحقيق فوتسال : سال انتشار: 1394 محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): محمد نریمانی – استادگروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلییاسر حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلیوحید فلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی چکیده: مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دو گروه زنان ورزشکار و غیر ورزشکار بود.روش: روش بکارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و طرح همب

مقاله انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري اثبات و گواهي راجع به شرکتهايي که از اهرم پايين استفاده مي کنند

ی از متن مقاله انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري اثبات و گواهي راجع به شرکتهايي که از اهرم پايين استفاده مي کنند : سال انتشار: 1394 تعداد صفحات:10 چکیده: مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دو گروه زنان ورزشکار و غیر ورزشکار بود.روش: روش بکارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و طرح همبستگی بود.جامعه این پژوهش زنان متاهلورزشکار و غیر ورزشکاری بودند که از جامعه شهرستان اردبیل انتخاب شده بودند. براساس روش نمونه گیری در دسترس 60 نفر(30 نفر از افراد ورزشکار و 30 نفر از افراد غیر ورزشکار) انتخاب شده و پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ (1989) وپرسشنامه کیفیت زندگی ساز مان بهداشت جهانی را تکمیل کردند. داده ها نیز توسط شاخص ه