مقاله بررسي روابط بين صفات گياهي و عملکرد بيولوژيک با استفاده از روش هاي آماره چند متغيره در حضور کود ارگانيک هيوميک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي روابط بين صفات گياهي و عملکرد بيولوژيک با استفاده از روش هاي آماره چند متغيره در حضور کود ارگانيک هيوميک :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
یوسف علایی – دانشگاه آزاد اسلامی , واحد اردبیل, باشگاه پژوهشگران جوان, اردبیل, ایران
رضا شهریاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, گروه زراعت و اصلاح نباتات, اردبیل,ایران
علی محمدپور خانقاه – دانشگاه آزاد اسلامی , واحد اردبیل, باشگاه پژوهشگران جوان, اردبیل, ایران
سیدسجاد موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی , واحد اردبیل, باشگاه پژوهشگران جوان, اردبیل, ایران

چکیده:
استفاده از فرآورده های بیولوژیک در جهت تغذیه غلات یکی از راه حل های مفید در دستیابی به بخشی از اهداف تولید محصولات ارگانیک به شمار می رود. به منظور مطالعه پاسخ ژنوتیپ های ذرت به کاربرد دو نوع کد مایع هیومیک بر پایه پیت و لئوناردیت, ازمایشی به صورت اسپلیت پلات در سه تکرار بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی, در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اجرا گردید. فاکتور اصلی در سه شرایط (کود هیومیک پیت؛ کود هیومیک لئوناردیت, بدون کاربرد کود هیومیک) اختصاص یافت و فاکتور فرعی شامل شش ژنوتیپ ذرت بود. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که طول برگ بلال اصلی, ارتفاع بوته و تعداد بلال با 99 درصد بیشترین تغییرات عملکرد بیولوژیک را توجیه نمودند. هم چنین نتایج داد که صفات طول برگ بلال اصلی, عملکرد بیولوژیکع وزن میانگره ما قبل انتهایی و وزن پدانکل به ترتیب بیشترین تأثیر مثبت و تعداد بلال تأثیر منفی در تشکیل و تکوین مولفه اول داشتند.

لینک کمکی