مقاله بررسي رابطه شوري (ECباعملکرد گندم در مزرعه ارتش گرگان با استفاده از روش هاي درون يابي کلاسيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه شوري (ECباعملکرد گندم در مزرعه ارتش گرگان با استفاده از روش هاي درون يابي کلاسيک :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
رحیم اژیرابی – دانشجوی کارشاسی ارشد گروه زراعت, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهنام کامکار – دانشیار گروه زراعت, دانشگده علوم گیاهی, دانشگاه علوم کشاوزی و منابع طبیعی گرگان
امید عبدی – کارشناس GISو RS؛ اداره منابع و آبخیزداری گرگان

چکیده:
گندم Triticum aestivum L.از مهم ترین محصولات زراعی جهان بوده و غذای اصلی مردم را در مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد. به منظور مطالعه مطالعه برهمکنش اثرات شوری خاک با عملکرد اجزای عملکرد گندم, درنقاط مختلف زمین ازمایشی در شرایط مزرعه در سال های 91-1390 در مزرعه نمونه ارتش گرگان انجام شد. نمونه برداری در سطح 4 هزار هکتار به صورت خوشه ای سیستماتیک از عمق 30 سانتی متری در 101 نقطه کنترل زمینی توسط اوگر انجام شد. یک مرحله نمونه گیری از گیاه نیز به منظور تعیین عملکرد و اجزای عملکرد صورت گرفت. در آزمایشگاه نیز عصاره اشباع داده های مربوط به شوری و عملکرد بوته های گرفته شده محاسبه شده سپس توسط روش های درو ن یابی کلاسیک Spline (نوار باریک) و IDW (فاصله وزنی معکوس) جهت تهیه لایه های رستری استفاده شد نتایج داد که همبستگی خوبی بین میزان شوری و عملکرد در اکثر نمونه های آزمایشی می باشد, که با افزایش شوری خاک تأثیر معنی داری در کاهش عملکرد محصول گذاشته, مقادیر آماره های میانگین مطلق خطا MAE و میانگین اریبی خطا MBEو از دو روش درون یابی برتری روش IDWرا نسبت به Splineنشان داد.

لینک کمکی